Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009.Powrót

Nawojowa: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009.

Numer ogłoszenia: 165351 - 2008; data zamieszczenia: 18.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009 z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1:
Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Frycowa - Rybień 14
2 Frycowa Góra 5
3 Frycowa Szkoła 38
- Nawojowa

Zadanie nr 2:
Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Złotne 7
2 Homrzyska Leśniczówka 2
3 Homrzyska Górne 4
4 Homrzyska GS 13
5 Frycowa Potok 18
- Nawojowa

Zadanie nr 3:
Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Bącza - Kunina 11
- Nawojowa

Zadanie nr 4:
Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Żeleźnikowa Mała 20
- Nawojowa

Zadanie nr 5:
Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Żeleźnikowa Wielka 43
- Nawojowa

2. Szczegółowy rozkład przywozu i odwozu uczniów podany zostanie po zatwierdzeniu rozkładu zajęć.
3. Obsługa linii Żeleźnikowa Wielka - Nawojowa (parking koło Gimnazjum) autobusem (48 miejsc + kierowca) stanowiącym własność Gminy Nawojowa, a przekazanym w dzierżawę (odrębna umowa załącznik nr 4 do SIWZ), Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę na tę trasę. Może to również dotyczyć pozostałych tras.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
- posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami do realizacji zamówienia tj. dysponują określoną ilością kierowców zdolnych do wykonania zamówienia i posiadających wymagane uprawnienia.
- dysponują ilością pojazdów odpowiadającą ilości tras, na które wykonawca składa ofertę+ jeden pojazd awaryjny niezależnie od ilości tras, na które wykonawca składa ofertę
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) licencji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem.

2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
2.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) licencji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem.

1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
1.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Frycowa - Rybień 14
2 Frycowa Góra 5
3 Frycowa Szkoła 38
- Nawojowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Złotne 7
2 Homrzyska Leśniczówka 2
3 Homrzyska Górne 4
4 Homrzyska GS 13
5 Frycowa Potok 18
- Nawojowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Bącza - Kunina 11
- Nawojowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Żeleźnikowa Mała 20
- Nawojowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Trasa przejazdu Liczba uczniów
1 Żeleźnikowa Wielka 43
- Nawojowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji: 2008-07-18


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl