Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu.Powrót
Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu.

Numer ogłoszenia: 155707 - 2008; data zamieszczenia: 10.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu w skład której wchodzi:
1) Wielobranżowy projekt budowlany (w 5 egz. w tym IBIOZ w 5 egz.)
2) Wielobranżowy projekt wykonawczy (w 5 egz.)
3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w 5 egz).
Wykaz wymaganych opracowań branżowych:
1) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu z przedmiarem robót,
2) projekt budowlany i wykonawczy malej architektury z przedmiarem robót,
3) projekt budowlany i wykonawczy architektoniczno-budowlany z przedmiarem robót,
4) projekt architektoniczno-budowlany szczegóły wykończenia, detale z przedmiarem robót ,
5) projekt budowlany i wykonawczy konstrukcyjny z przedmiarem robót,
6) projekt budowlany i wykonawczy wystroju /aranżacji/ wnętrz z przedmiarem robót,
7) projekt technologiczny obiektu z przedmiarem robót,
8) projekt budowlany roboty drogowe, place, chodniki z przedmiarem robót,
9) projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przedmiarem robót,
10) projekt budowlany i wykonawczy kotłowni olejowej wspomaganej niekonwencjonalnymi źródłami energii (np. solar, pompa ciepła) z przedmiarem robót,
11) projekt budowlany i wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania z przedmiarem robót,
12) projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej z przedmiarem robót,
13) projekt budowlany i wykonawczy instalacji kanalizacyjnej z przedmiarem robót,
14) projekt budowlany i wykonawczy wentylacji mechanicznej wraz z przedmiarem robót,
15) projekty budowlany i wykonawczy ewentualnych kolizji, które powstały w trakcie projektowania,
16) bilans mocy elektrycznej obiektu i uzyskanie warunków technicznych zasilania,
17) projekt budowlany i wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne z przedmiarem robót,
18) projekt budowlany i wykonawczy - sieci strukturalne (komputerowa i telefoniczna)z dedykowaną instalacją zasilającą i UPS z przedmiarem robót,
19) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdego z projektów,
20) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich rodzajów robót i instalacji w w/w układzie.
21) powyższe opracowania należy również wykonać w wersji elektronicznej na płycie CD.
22) dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563), obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)oraz obowiązującymi w dacie przekazania opracowania przepisami pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
- wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500,
- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi,
- uzyskanie stosownych warunków technicznych zasilania w media,
- wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów,
- dokonanie stosownych uzgodnień międzybranżowych jak również uzgodnień z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych (dotyczy zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego),
- uzyskanie wszelkich, wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii,
- uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego, w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Uzyskanie pozwolenia winno nastąpić po ostatecznym odbiorze projektu wykonawczego.
- pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski; czuwanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji; powiadomienie Zamawiającego i Wykonawcę robót o stwierdzonych w toku realizacji inwestycji uchybieniach i niezgodnościach z dokumentacja projektową w celu podjęcia odpowiednich działań.

Wytyczne do projektu:
1. Szkoła podstawowa XII oddziałowa plus II oddziały przedszkolne (zerówka)
- sale lekcyjne do nauki dla potrzeb 12 oddziałów
- sale dla 2 oddziałów zerowych
- pracownia informatyczna - szt. 1
- pracownia techniczna - szt. 1
- administracja szkoły (sekretariat + gabinety dyrektora i vice-dyrektora), pokój nauczycielski, gabinety : pedagoga, lekarski,
- szatnie, toalety, magazynki porządkowe, pomieszczenie konserwatora
- biblioteka z czytelnią, archiwum,
- świetlica,
- zespół żywieniowy z zapleczem kuchennym oraz z jadalnią na co najmniej 100 osób.
- kotłownia olejowa wspomagana niekonwencjonalnymi źródłami energii (np. solar, pompa ciepła)

2. Sala gimnastyczna o wymiarach 24x14 m
- zaplecze higieniczno-sanitarne, sala gimnastyki - korekcyjnej dostosować do potrzeb około 15 uczniów.

3. Zagospodarowanie terenu - kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły , włącznie z elementami małej architektury , w zakresie odpowiednim do potrzeb planowanego przedsięwzięcia.

4. Obszar opracowania obejmuje działki nr : 675/2, 675/3 i 675/12 położone w miejscowości Nawojowa.

5. Przyjęte w projekcie rozwiązania w tym w zakresie kształtowania architektury , ładu przestrzennego , infrastruktury, komunikacji , ochrony środowiska i pozostałych aspektów , muszą spełniać wszelkie wymagania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa-wieś Nawojowa , które udostępnione zostaną przez Zamawiającego w formie stosowego wypisu i wyrysu z planu (załącznik nr 4 do SIWZ).

6. Dojazdy - na bazie gminnego układu komunikacyjnego. Dokonanie uzgodnień należy do obowiązków projektanta. Należy również zaprojektować ogrodzenie.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci publicznej na warunkach dysponenta sieci.
8. Zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej na warunkach dysponenta sieci.
9. Zaopatrzenie w energie cieplną z kotłowni własnej.
10. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji gminnej na warunkach dysponenta sieci.
11. Składowanie odpadów do pojemników umiejscowionych w wydzielonym miejscu.
12. Zakłada się budynek wykonany w technologii tradycyjnej:
- Pokrycie - blacha powlekana, stalowa
- Stolarka okienna - PVC
- Elewacja - tynk strukturalny z cokołem żywicznym
- Posadzki:
- sale lekcyjne do nauki, sale oddziałów zerowych, pracownia informatyczna, pracownia techniczna, administracja szkoły (sekretariat + gabinety dyrektora i vice-dyrektora), pokój nauczycielski, gabinety : pedagoga, lekarski, szatnie, magazynki porządkowe, pomieszczenie konserwatora, biblioteka z czytelnią, archiwum, świetlica - wykładziny z tworzywa sztucznego np. wykładziny heterogeniczne produkcji GAMRAT , NORAPLAN lub równoważne.
- toalety, zespół żywieniowy z zapleczem kuchennym, zaplecze higieniczno-sanitarne- płytki ceramiczne
- sala gimnastyczna - wykładzina z tworzywa sztucznego dla sali gimnastycznej;
- Drzwi zewnętrzne - aluminiowe
- Drzwi wewnętrzne - płycinowe
- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać: dojazdy do budynku, dojazdy pożarowe, zieleń, parkingi, miejsca gromadzenia nieczystości stałych, boiska sportowe

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3000 zł (słownie; trzy tysiące złotych) do dnia 21.07.2008 r. do godz. 9:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Nawojowa najpóźniej w terminie do 21.07.08 r. do godz. 09:00, a kopię poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty..
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w specjalności konstrukcyjno-budowlnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności drogowej, wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.


Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 50

2. Rozwiązania architektoniczno - funkcjonalne, ekonomika rozwiązań realizacyjnych oraz związany z tym koszt realizacji inwestycji - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2008-07-10


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl