Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont ul. Stary Trakt w Harmężach - etap IPowrót


Wyniki przetargu:

UG 4311/PN/11/08

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,

Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na "Remont ul. Stary Trakt w Harmężach - etap I".

Wybrano ofertę:
TRANSFIG
32-061 Rybna
Przeginia Duchowna 300
Cena oferty - 94 918.49 zł(brutto)


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. TRANSFIG
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna
(1), 100,00, 100,00

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Oświęcim dnia: 2008-08-04

_____________________________________________

Remont ul. Stary Trakt w Harmężach-etap I
Numer ogłoszenia: 154172 - 2008; data zamieszczenia: 08.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Stary Trakt w Harmężach-etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy robót: - remont ul. na długości 200 mb, - szerokość jezdni 3,5 mb, - konstrukcja jezdni: * podbudowa z mieszanki popiołowo żużlowej UTEX (wytrzymałość po 42 dniach 3-8 Mpa - 20 cm, * podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego klasy I gatunek II stabilizowany mechanicznie 31,5/63 - 15 cm, * nawierzchnia z kruszywa łamanego klasy I gatunek II, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 5 cm - szerokość pobocza 0,75 - pobocze dwustronne - odwodnienie liniowe 90 mb - oczyszczenie rowu przydrożnego na dł. 180 mb
Wykonawca winien na własny koszt i własnym staraniem wykonać: - dokumentacje geodezyjną powykonawczą, - projekt organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z wykonaniem tj. oznakowaniem miejsca robót zgodnie z projektem, a także: - zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie trwania robót (w razie konieczności), - przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie.
Zamawiający żąda udzielenia minimum 36 m-cy (lub więcej) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 19.09.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy
1. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na pierwszym miejscu należy wpisać kierownika budowy.
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa - dotyczy kierownika budowy.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofert w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
5. Oświadczenie z art. 22 i 24 - Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do formularza oferty.
6. Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5 % ceny ofertowej brutto - załącznik Nr 2 do formularza oferty.
7. Kosztorys ofertowy - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia opracowany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

pobierz pliki zamieszczone na końcu w/w ogłoszenia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. nr 23.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok nr 30 (sala sesyjna).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:


Plik do pobrania: 1. SIWZ.pdf
Plik do pobrania: 2. Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: 3. Zalacznik nr 1 - oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: 4. Zalacznik nr 2 - wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: 5. Zalacznik nr 3 - zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: 6. Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: 7. specyfikacja harmeze koryto.pdf
Plik do pobrania: 8. specyfikacja harmeze podbudowa.pdf
Plik do pobrania: 9. specyfikacja harmeze roboty przygotowawcze.pdf
Plik do pobrania: 10. specyfikacja harmeze tłuczen.pdf
Plik do pobrania: 11. specyfikacja harmeze utex.pdf
Plik do pobrania: 12. specyfikacja harmeze wwa odcinajaca.pdf
Plik do pobrania: 13. Stary Trakt - przedmiar.pdf
Plik do pobrania: 14. harmeze plan sytuacyjny.pdf
Plik do pobrania: 15-18 - opis profile.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl