Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remisą OSP w HarmężachPowrót


Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/10/08 Oświęcim dnia: 2008-07-31

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach.

Wybrano ofertę:
‘DĘBOWSKI” Zakład Usług Budowlanych
32-600 Oświęcim
Zaborze ul. Polna 8
Cena oferty - 423 468.89 zł(brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. Zakład Usług Budowlanych,
Zaborze ul. Polna 8, 32-600 Oświęcim, (1), 100,00, 100,00

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

___________________________________________


Wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach

Numer ogłoszenia: 148837 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach:
- Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy drodze powiatowej nr 1877 K (droga zbiorcza) tj. przy ul. Borowskiego.
- Utwardzenie placu wokół wybudowanego obiektu.
- Wykonanie ogrodzenia o długości 232 m, brama wjazdowa szerokości 5m i furtka szerokości 1m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 28.82.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2008-07-25 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 09 8123 0000 0010 7884 2000 0060
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy
1. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
3.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - dotyczy kierownika budowy, a także aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik do SIWZ
5. Oświadczenie z art. 22 i 24 - Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do formularza oferty.
6.Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5 % ceny ofertowej brutto - załącznik Nr 2 do formularza oferty.
7. Kosztorys ofertowy - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia opracowany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy
32-600 Oświęcim,
ul. Zamkowa 12, pok nr 23.

lub klikając na pliki zamieszczone na końcu ogłoszenia.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12. pok nr 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy


Plik do pobrania: 1. SIWZ.pdf
Plik do pobrania: 2. Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: 3. Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: 4. Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: 5. Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: 6. Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: 7. Szczegolowe specyfikacje techniczne.pdf
Plik do pobrania: 8. Opis techniczny.pdf
Plik do pobrania: 9. Studnia chłonna.pdf
Plik do pobrania: 10. Harmęże.tif
Plik do pobrania: 11. plan wysokościowy Model (1).pdf
Plik do pobrania: 12. sytuacja wykonawczy Model (1).pdf
Plik do pobrania: 13. Model typowy.pdf
Plik do pobrania: 14. Przedmiar robot.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl