Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek numer 312/4 i 354/65 we wsi Dobrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinnePowrót

Czernica, dnia 1 lipca 2008r.
L.dz.0621/ 14/2008


Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest : działka nr 312/4 i działka nr 354/65 o pow. ogółem 4,5021 ha
- cena wywoławcza – 5 675 350,00 zł netto
- wadium - 568 000,00 zł
- wysokość postąpienia nie mniej niż - 56 760,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MW-1, MW-2 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne do 4 kondygnacji ( w tym poddasze).
Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice przy ulicy Brylantowej.
Działka nr 312/4 ma kształt równoległoboku, zaś działka nr 354/65 kształt trójkąta, obie działki są oddzielone rowem odprowadzającym wody do rzeki Widawy. Dojazd do działek od strony ulicy Widawskiej drogą utwardzoną.
Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Brylantowej.
Kanalizacja sanitarna – istnieje możliwość podłączenia się do zaprojektowanego rurociągu grawitacyjnego w ulicy Brylantowej. Cały teren na którym położone są działki jest płaski, warunki geotechniczne należy ocenić jako umiarkowanie korzystne, wysoki okresowo poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczenie wznoszonych budynków, brak natomiast innych utrudnień.

Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2008r o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001z adnotacją
„ wadium-działka nr 312/4 i 354/65 -Dobrzykowice ”
Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 sierpnia 2008r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT – 22%
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2008-07-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl