Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki numer 312/8 we wsi DObrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wilorodzinnePowrótCzernica, dnia 1 lipca 2008r.
L.dz.0621/ 13/2008


Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340
Przedmiotem sprzedaży jest :
działka nr 312/8 o pow. 2,5855 ha
- cena wywoławcza – 3 452 930,00 zł netto
- wadium 345 000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MW-1, MW-2 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne do 4 kondygnacji ( w tym poddasze)
Nieruchomość położona w północnej części wsi Dobrzykowice przy ulicy Brylantowej.
Działka ma kształt dość regularny, zbliżony do dwóch trapezów. Dojazd do działki od strony ulicy Widawskiej drogą utwardzoną.
Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Brylantowej, kanalizacja w odl. Cały teren na którym położona jest działka jest płaski, warunki geotechniczne należy ocenić jako umiarkowanie korzystne, wysoki okresowo poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczenie wznoszonych budynków, brak natomiast innych utrudnień.

Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2008r o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 sierpnia 2008r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi : 34 530,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych)
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT – 22%
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Data publikacji: 2008-07-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl