Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowyPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/9/08

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa budynku kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowy.

Wybrano ofertę:
QUADRAPLAN Firma Remontowo-Budowlana
34-713 Skawa
Skawa 293a
Cena oferty - 113 971.01 zł(brutto)


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. QUADRAPLAN Firma Remontowo-Budowlana
Skawa 293a
34-713 Skawa
(2) 100,00 100,00
1. KOMABUD
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim
(1) 71,53 71,53

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców:


Oświęcim dnia: 2008-08-04

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

Budowa budynku kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowy.

Numer ogłoszenia: 144498 - 2008; data zamieszczenia: 30.06.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax 033 8449510.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa budynku kostnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej - etap końcowy . Zakres robót do wykonania:

1.ROBOTY BUDOWLANE
- ścianki działowe
-podkłady i posadzki
- stolarka okienna i drzwiowa
- tynki i okładziny ścienne
- tynki zewnętrzne - ocieplenie ścian

2. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SIEĆ WOD-KAN
- wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
- przyłącze wodociągowe
- zewnętrzna kanalizacja sanitarna

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
- instalacja elektryczna sali kostnicy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na pierwszym miejscu należy wskazać kierownika budowy.
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i aktualne na dzień składania ofert zaświadczeniami potwierdzającymi członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa- dot. kierownika budowy .
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 3 do formularza ofert, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
5. Wykonawca (y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5% ceny ofertowej brutto - załącznik nr 2 do formularza oferty
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe przedmiotu zamówienia z podziałem na branże, opracowane metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysach ofertowych Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Oświecim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim.

lub klikając na pliki zamieszczone na końcu ogłoszenia.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Oświecim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, pok. 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Projekt wod_kan.zip
Plik do pobrania: Projekt Budowlany.zip
Plik do pobrania: Por-kostn-cmen-bud.pdf
Plik do pobrania: Por.Wielk-cment-inst.elektr.pdf
Plik do pobrania: Por.Wielk.-cment-wod-kan.pdf
Plik do pobrania: Instalacja elektryczna.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl