Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012Powrót

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Ropa
REGON:490009056
NIP: 738 – 10 – 22 - 461
Adres:38 – 312 Ropa 733
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.20 – 15.20
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www.ropa.iap.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”
3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3.Przedmiot zamówienia:
3.3.1.Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna:
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa przepuszczalna:
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 1 do SIWZ)
Technologie układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET
Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy
– 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) –2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ).
3.3.6. Budynek zaplecza socjalnego
Adaptowany z istniejącego budynku zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)
3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
15.12.2008 r.
6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 26.06.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b)dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. - posiadają informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4.2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 26.06.2008 r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie
o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje…) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
(dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
6.4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
posiadają informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
7. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM
7.1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
7.2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank BS Gorlice
Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Kasa Urzędu Gminy Ropa, pok. 6 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1.Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Ropa, pok. Nr 3, w terminie do dnia 17.07.2008 roku, godz. 930
2.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 15, dnia 17.07.2008 roku, godz. 1000
0. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wybor
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
linki do załączników:
Uwag!!! Dostęp do poszczególnych plików (załączników) jest możliwy po skopiowaniu niżej zamieszczonych wierszy do okna przeglądarki inernetowej
www.ftp.ropa.iap.pl/SIWZ 26.06.08.doc
www.ftp.ropa.iap.pl/ST- 0 Specyfikacja Techniczna Ogólna - .pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-01-03_ogrodzenie.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-03-02 przekrój.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-04_bramka.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-05_kosz.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-06_slupki.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/EKSPERTYZA I INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAPLECZA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/ELEWACJE-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Opis_inst_el.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Orlik 2012 - Gm Ropa przedmiar.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PROJEKT BUDOWLANY- ZAPLECZE.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PRZEKRÓJ-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_2_Schemat_instalacji_elektrycznych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_3_Plan_instalacji_elektrycznych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_4_Plan_instalacji_odgromowej.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_5_Schemat_polaczen_wyrownawczych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 1-B budynek zaplecze.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 2-D boiska.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 3-E - oświetlenie boisk.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 4-ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Zalacznik_1_-_Obliczenia_oswietlenia.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Zalacznik_2_-_Obliczenia_oswietlenia_boisk.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/elewacje.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/przekrój poprzeczny.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru-insta. kan.san..pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru-instal.wody.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str..pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.1.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.2.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.3.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.3b.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.4.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.5.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.6.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.7.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.8.pdf

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2008-06-26

ZPD 2226. 341/8/2008 Ropa 11.07.2008 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko – orlik 2012” wpłynęły do Zamawiającego zapytania.
Wyjaśniamy niniejszym wszystkim zainteresowanym wątpliwości wyrażone w w/w zapytaniach:

1. Czy w poz. 6.1.12 przedmiaru robót, jednostką miary nie powinny być tony (zgodnie z poz. 6.1.10) ?
Odpowiedź: w pozycji 6.1.12 podano ilość kilogramów elementów stalowych przeznaczonych do ocynkowania.

2. Jaki tynk ma być zastosowany przy ocieplaniu budynku zaplecza (mineralny, akrylowy, silikatowy, silikonowy itp.; kornik, czy baranek; jakie uziarnienie) ?
Odpowiedź: tynk akrylowy typu baranek gr. 1,5mm – kolorystyka jak w projekcie typowym „orlik 2012”

3. Jakie okna należy zamontować w budynku zaplecza (kolor, ilość komór, podział i sposób otwierania) ?
Odpowiedź: Okna – profil PCV 5 – komorowy, kolor biały, współczynnik przenikania zestawu szklanego 1,1; okucia obwiedniowe.

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczy


Ropa, dnia 24.07.2008 r.
ZPD 341/8/1/2008

Do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZPD 341/8/2008 w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane – wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „moje boisko orlik 2012” w Ropie

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Ropa, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „moje boisko orlik 2012” w Ropie prowadzonego w trybie: Przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zadania.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda
Plik do pobrania: Orlik 2012 - Gm Ropa przedmiar.pdf
Plik do pobrania: ST- 0 Specyfikacja Techniczna Ogólna - .pdf
Plik do pobrania: SST NR 1-B budynek zaplecze.pdf
Plik do pobrania: SST NR 2-D boiska.pdf
Plik do pobrania: SST NR 3-E - oświetlenie boisk.pdf
Plik do pobrania: SST NR 4-ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf
Plik do pobrania: Opis_inst_el.pdf
Plik do pobrania: Rys_2_Schemat_instalacji_elektrycznych.pdf
Plik do pobrania: Rys_3_Plan_instalacji_elektrycznych.pdf
Plik do pobrania: Rys_4_Plan_instalacji_odgromowej.pdf
Plik do pobrania: Rys_5_Schemat_polaczen_wyrownawczych.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik_1_-_Obliczenia_oswietlenia.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik_2_-_Obliczenia_oswietlenia_boisk.pdf
Plik do pobrania: EKSPERTYZA I INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAPLECZA.pdf
Plik do pobrania: SIWZ 26.06.08.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl