Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap IIIPowrót


Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 OświęcimPismo: UG 3411/PN/8/08

Oświęcim dnia: 2008-07-25


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III,
z powodu: brak ważnej oferty – w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim

Z up. Wójta
/-/ Eliza Góra
Z-ca Wójta Gminy Oświęcim
_____________________________________________

Oświęcim: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III.
Numer ogłoszenia: 140651 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 844-95-00, fax 033 844-95-10.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Sportowej wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 (nowy nr 1864 K) w Grojcu z przebudową odcinka rowu otwartego na rów zakryty - etap III
Zakres rzeczowy robót:
- ułożenie krawężnika - ok. 95 mb
- ułożenie obrzeża betonowego - ok. 115 mb
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego - ok. 61 mb
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ok. 202 m2
- wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej (kostka kolorowa) gr. 8 cm - ok. 75 m2
- wykonanie zarurowania rurami typu WIPRO fi 40 cm - 28 mb
- zabudowa studzienki ściekowej fi 50 cm - 1 szt
- zabudowa studni rewizyjnej fi 100 cm - 2 szt

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 29.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na pierwszym miejscu należy wpisać kierownika budowy
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i aktualne na dzień składania ofert zaświadczeniami potwierdzającymi członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa- dot. kierownika budowy .
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 3 do formularza oferty, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
5. Wykonawca (y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do formularza oferty
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5% ceny ofertowej brutto - załącznik nr 2 do formularza oferty
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia opracowany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim.

lub klikając na pliki zamieszczone na końcu ogłoszenia.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
pok. 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja.pdf
Plik do pobrania: Projekt budowlany.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl