Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w BrzeźnicyPowrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy
adres: 34-114 Brzeźnica 53
tel/fax.: 33 8792-745,
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawy:

GRUPA 1 – Różne produkty spożywcze, wyroby piekarnicze,
GRUPA 2 - Produkty zwierzęce, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny.
GRUPA 3 – Ryby mrożone,

1.Szczegółowe wymagania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.Treść specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej: www.gimbrzeznica.iap.pl

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - jeden wykonawca może złożyć ofertę co do jednej lub więcej części zamówienia - szczegóły określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego, Zespół Szkolno Przedszkolny (sekretariat) Brzeźnica 53, 34 – 114 Brzeźnica. Specyfikacja może być przesłana na wniosek zainteresowanego pocztą. Wniosek o udostępnienie specyfikacji składa się w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie wniosku o udostępnienie specyfikacji za pośrednictwem faxu (033 879 27 45) lub email - (gimbrzeznica@iap.pl)

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin realizacji dostaw okresowych do 30.06.2009 r.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Przez niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający rozumie wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem danej części zamówienia
w odniesieniu do której składana jest oferta przez min. 1 rok

9.Przez odpowiednią sytuacje finansową i ekonomiczną zamawiający rozumie
w szczególności sytuację w której wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny.

10.Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odstępuje od żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 11.

11.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, tj. że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania lub równoważnych przez min. 1 rok, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. że nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów o których mowa w art. 24 ustawy pzp.

12.Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty.

13.Kryterium wyboru ofert jest cena - znaczenie kryterium 100%. Sposób obliczania punktów określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

14.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 30.06.2008. do godz. 10.00, w sekretariacie. Oferty można również przesyłać do siedziby zamawiającego.

15.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 30.06.2008 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

16.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert - art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

19.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2008-06-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


ZSP-343- 4 / 2008 Brzeźnica, dnia 01.07.2008 r.OGŁOSZENIE


W wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą ,,Dostawa artykułów żywnościowych” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy informujemy o wyborze ofert:


Grupa 1 - Różne produkty spożywcze, wyroby piekarnicze
Zakład Piekarniczy
,, SZARLOTKA”
32 – 051 Wielkie Drogi Zelczyna 202

Cena oferty brutto : 9.808,40 zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0

Grupa 2 - Produkty zwierzęce, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty.

Grupa 3 – Ryby mrożone,

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał.nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał. nr 3 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl