Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej.Powrót

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej.
Numer ogłoszenia: 133407 - 2008; data zamieszczenia: 18.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. : Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : Część nr 1 Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace : - Wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. IV głęb. 40 cm i odwozem gruntu na odległość 1 km w ilości 162 m3, - Wykonanie podbudowy żwirowej grub. 20 cm w ilości 405 m2, - Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia grub. 15 cm wraz z podwójnym skropieniem asfaltem i grysami 12-16 i 5,8 cm w ilości 300 m2, - Ułożenie ścieków betonowych płytkich 50x50x0,15 na podsypce cem-piaskowej w ilości 150 mb, - Wykonanie studzienki ściekowej fi 50 z krata wraz przykanalikiem fi 30 długość 4 mb. Część nr 2 Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace: - Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej średniej grub. 5 cm w ilości 896 m2, - Pionowe regulacje zaworów wodociągowych w ilości 5 szt, - Regulacje włazów kanałowych do wymaganej niwelety w ilości 2 szt, - Pionowa regulacja krat poprzecznych do wymaganej niwelety w ilości 9 mb. - Wyrównanie istniejącej podbudowy masa min-asfaltową w ilości 44,80 ton.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 30 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace : - Wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. IV głęb. 40 cm i odwozem gruntu na odległość 1 km w ilości 162 m3, - Wykonanie podbudowy żwirowej grub. 20 cm w ilości 405 m2, - Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia grub. 15 cm wraz z podwójnym skropieniem asfaltem i grysami 12-16 i 5,8 cm w ilości 300 m2, - Ułożenie ścieków betonowych płytkich 50x50x0,15 na podsypce cem-piaskowej w ilości 150 mb, - Wykonanie studzienki ściekowej fi 50 z krata wraz przykanalikiem fi 30 długość 4 mb..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace: - Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej średniej grub. 5 cm w ilości 896 m2, - Pionowe regulacje zaworów wodociągowych w ilości 5 szt, - Regulacje włazów kanałowych do wymaganej niwelety w ilości 2 szt, - Pionowa regulacja krat poprzecznych do wymaganej niwelety w ilości 9 mb. - Wyrównanie istniejącej podbudowy masa min-asfaltową w ilości 44,80 ton..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Data publikacji: 2008-06-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Część 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 33.143,41 zł +22% VAT tj. brutto 40.434,96 zł.

Część 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 42.562,05 zł +22% VAT tj. brutto 51.925,70 zł.


Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” Inż. Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970

Oferta nr 02 – EUROVIA POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław

Oferta nr 03 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna 34-222 Zawoja 1205

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 85,48 85,48
02 72,59 72,59
03 98,72 98,72
04 100,00 100,00


Część 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 77,14 77,14
02 90,42 90,42
03 73,72 73,72
04 100,00 100,00


Zembrzyce 15.07.2008 r.

Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl