Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina OświęcimPowrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 OświęcimPismo: UG3411/PN/7/08

Oświęcim dnia: 2008-07-14


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim,

był zobowiązany unieważnić następujące części:

Nr zadania/ Temat/Powód unieważnienia

1 / Remont ul. Szkolnej w Brzezince / Nie złożono żadnej oferty

2 / Odwodnienie ul. Różanej w Babicach/ Nie złożono żadnej oferty


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim

_____________________________________________

UG 3411/PN/7/08
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 17.06.2008r, nr ogłoszenia: 131822)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : 29.08.2008

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-07-11 do godz. 10:00.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2008-07-11 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: SIWZ.pdf


Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - Babice, ul. Rozana.pdf
Plik do pobrania: Operat wodnoprawny Babice, ul. Rozana.pdf
Plik do pobrania: Opinia geologiczna Babice, ul. Rozana.pdf
Plik do pobrania: Rysunki techniczne Babice, ul. Rozana.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - Babice, ul. Rozana.pdf
Plik do pobrania: Remont Brzezinka, ul. Szkolna.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna Brzezinka, ul. Szkolna.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja Brzezinka, ul. Szkolna.pdf
Plik do pobrania: Przekroj typowy Brzezinka, ul. Szkolna.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot Brzezinka, ul. Szkolna.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl