Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbestPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/6/08


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest.

Wybrano ofertę:
EKOTOP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
42-200 Częstochowa
ul. Glogera 4/4
Cena oferty - 350.96 zł(brutto) – cena za wywóz 1 Mg odpadów


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. EKOTOP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Glogera 4 /4
42-200 Częstochowa
(1) 100,00 100,00

1 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul.Bema 12 A
32-600 Oświęcim
(3) 88,65 88,65

1 Firma Remontowo-Budowlana "RAGAR"
Os. 1000 lecia 35 /16
31-610 Kraków
(2) 87,96 87,96W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
1. 4
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Galmany 1
43-600 Jaworzno
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8,28-142 Tuczępy Art. 89. ust.1 pkt 2
Nie spełniono wymogów SIWZ tj. brak:
- pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie – jeżeli rzeczywiście oferta została złożona wspólnie,
- umowa na składowanie odpadów – jeżeli oferta złożona jest przez jednego Wykonawcę.
Uzasadnienie :
Brak poprawności merytorycznej
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych wykonawców.


Oświęcim dnia: 2008-07-01

Wójt Gminy Oświęcim
/-/Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

UG 3411/PN/6/08
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 2008-06-09, nr ogłoszenia: 123229)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest


Wspólny Słownik Zamówień: 90230000-8

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2008r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Grażyna Kolasa – Inspektor tel. (033) 844-95-63

• w zakresie merytorycznym:
1 Zdzisława Ciapuła - Inspektor tel. (033) 844-95-54

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-06-24 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2008-06-24 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl