Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane zabytkowej Orkanówki muzeum Władysława Orkana w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.341-9/2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.)zwanej dalej ustawą.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Konserwacja, restauracja i roboty budowlane zabytkowej „Orkanówki” muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej.
Specyfikację można uzyskać również na pisemny wniosek w siedzibie zamawiajacego pokój nr 6.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Konserwacja, restauracja i roboty budowlane zabytkowej „Orkanówki” muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. Zakres zamówienia :
- Roboty dachowe - wymiana gontów i deskowania oraz połaci dachowej, czyszczenie gontów, szczotkowanie, konserwacja dachu, trzykrotne malowanie fabosem M-2f, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien oraz malowanie rynien Imploxem B, renowacja szczytów, częściowe przebudowanie kominów z uzupełnieniem tynków,
- prace wewnątrz budynku – konserwacja i wymiana zniszczonych drzwi wewnętrznych, wymiana zniszczonej podłogi drewnianej, remont drewnianych schodów wewnętrznych, wymiana zniszczonych desek sufitowych, remont stropu betonowego wraz z warstwą izolacji przeciwwilgociowej, wymiana i konserwacja tynków wewnętrznych wapienno-cementowych,
- prace przy elewacji – płazy drewniane oraz mur kamienny (cokół) – czyszczenie płazów, impregnacja oraz uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem, czyszczenie i konserwacja wraz z uzupełnieniem murów kamiennych, konserwacja i wymiana zniszczonych skrzydeł okien i drzwi zewnętrznych, czyszczenie studni, naprawa płotu, wymiana schodów zewnętrznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
KOD CPV : 45.11.30.00 -2 Roboty przygotowawcze, CPV 45.11.20.00-5 Roboty ziemne, CPV 45.10.00.00-4 Roboty tynkarskie, CPV 45.42.00.00-7 Stolarka, 45.44.00.00-3 Malowanie, CPV 45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2008 rok.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, na zasadzie: spełnia/nie spełnia .

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ustawy - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujący że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum 500.000 zł brutto, każda z robót z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zo zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanych bez ograniczeń oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, a także dokumenty potwierdzające nadzorowanie co najmniej dwóch robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w okresie ostatnich 5 latach przez tę osobę ( referencje, zaświadczenia).

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena - 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 26.06.2008 roku, godz.9,00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ - Janusz Potaczek


W dniu 05.06.2008 roku powyższe ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź

W dniu .....................zdjeto z tablicy ogłoszeń


Data publikacji: 2008-06-05


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: ORKANOWKA _ SLEPY.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja_techniczna.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl