Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymPowrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy
adres: 34-114 Brzeźnica 53
tel/fax.: 33 8792-745,
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawy:

GRUPA 1 - Produkty mleczarskie,
GRUPA 2 – Różne produkty spożywcze,
GRUPA 3 – Różne produkty spożywcze, wyroby piekarnicze,
GRUPA 4 – Owoce, warzywa i podobne produkty,
GRUPA 5 – Produkty zwierzęce, mięso drobiowe,
GRUPA 6 - Produkty zwierzęce, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny.
GRUPA 7 – Ryby mrożone,
GRUPA 8 – Mrożonki owocowe i warzywne.
GRUPA 9 – Wyroby garmażeryjne.

1.Szczegółowe wymagania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.Treść specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej: www.gimbrzeznica.iap.pl

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - jeden wykonawca może złożyć ofertę co do jednej lub więcej części zamówienia - szczegóły określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego, Zespół Szkolno Przedszkolny (sekretariat) Brzeźnica 53, 34 – 114 Brzeźnica. Specyfikacja może być przesłana na wniosek zainteresowanego pocztą. Wniosek o udostępnienie specyfikacji składa się w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie wniosku o udostępnienie specyfikacji za pośrednictwem faxu (033 879 27 45) lub email - (gimbrzeznica@iap.pl)

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin realizacji dostaw okresowych do 30.06.2009 r.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Przez niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający rozumie wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem danej części zamówienia
w odniesieniu do której składana jest oferta przez min. 1 rok

9.Przez odpowiednią sytuacje finansową i ekonomiczną zamawiający rozumie
w szczególności sytuację w której wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny.

10.Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odstępuje od żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 11.

11.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, tj. że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania lub równoważnych przez min. 1 rok, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. że nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów o których mowa w art. 24 ustawy pzp.

12.Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty.

13.Kryterium wyboru ofert jest cena - znaczenie kryterium 100%. Sposób obliczania punktów określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

14.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 06.06.2008. do godz. 10.00, w sekretariacie. Oferty można również przesyłać do siedziby zamawiającego.

15.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 06.06.2008 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

16.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert - art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

19.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2008-05-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


OGŁOSZENIE

W wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą ,,Dostawa artykułów żywnościowych” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy informujemy o wyborze ofert:

Grupa 1 - Produkty mleczarskie wybrano ofertę nr 4
Okregowa Spółdzielnia Mleczarska
,,WADMLEK ” w Wadowicach
Ul. Batorego 22

Cena oferty brutto : 13.400,80 zł
Ilośc ofert złożonych –2
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 2
Ofert odrzuconych – 0

Grupa 2 – Różne produkty spożywcze wybrano ofertę nr 5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO
Spółka z o.o.
34-100 Wadowice ,
ul. Dr J. Putka 3


Cena oferty brutto : 27.811,68zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0


Grupa 4 -Owoce, warzywa i podobne produkty wybrano ofertę nr 2
FIRMA HANDLOWA EWMON S.C.
Andrzej Ożóg i Zbigniew Górnikiewicz
32-050 Skawina ul. Niepodległości 8


Cena oferty brutto : 40.555,01 zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych –1
Ofert odrzuconych – 0
Grupa 5 –– Produkty zwierzęce, mięso drobiowe wybrano ofertę nr 3
SKLEPY
DROBIARSKO – WĘDLINIARSKIE
Arkadiusz Maszorek
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 22


Cena oferty brutto : 18.301,30zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0

Grupa 8 -Mrożonki owocowe i warzywne wybrano ofertę nr 3
SKLEPY
DROBIARSKO – WĘDLINIARSKIE
Arkadiusz Maszorek
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 22

Cena oferty brutto : 3.892,50zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0

Grupa 9 – Wyroby garmażeryjne wybrano ofertę nr 1
S.C. Skoczyłas – Wołek
32- 070 Czernichów

Cena oferty brutto : 22.104,00zł
Ilośc ofert złożonych –1
Wykluczono z postępowania –0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0

Grupa 3 – Różne produkty spożywcze, wyroby piekarnicze
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty.

Grupa 6 - Produkty zwierzęce, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która może być przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Grupa 7 – Ryby mrożone,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – została złożona 1 oferta której treść nie odpowiada treści SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą ,, Dostawa artykułów żywnościowych ” w części:

Grupa 3 – Różne produkty spożywcze, wyroby piekarnicze
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty.

Grupa 6 - Produkty zwierzęce, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która może być przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Grupa 7 – Ryby mrożone
zostało unieważnione na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – zostala złożona 1 oferta której treść nie odpowiada treści SIWZ.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał.nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zał. nr 3 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl