Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy OświęcimPowrót


Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/5/08
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim.

Zadanie nr: 1 - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzecznej w sołectwie Włosienica
Wybrano ofertę:
PPHU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, WYKONAWSTWO I DOZÓR
34-120 Andrychów
ul. Dąbrowskiego 47 b
Cena oferty - 25 060.48 zł(brutto)Zadanie nr: 2 - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kolistej w sołectwie Grojec
Wybrano ofertę:
FHUP ELEKTRA
33-300 Nowy Sącz
ul. Promienna 36
Cena oferty - 15 662.08 zł(brutto)


Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsze oferty
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. PPHU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, WYKONAWSTWO I DOZÓR
ul. Dąbrowskiego 47 b
34-120 Andrychów
(3) 100,00 100,00

1. FHUP ELEKTRA
ul. Promienna 36
33-300 Nowy Sącz
(4) 96,28 96,28

1. EL-BUD-HAN sc
ul. Kolbego 15A
32-600 Oświęcim
(2) 75,67 75,67

1. INSTAL ZBYSZKO
ul. Sikorskiego 24
32-640 Zator
(1) 68,30 68,30

2. FHUP ELEKTRA
ul. Promienna 36
33-300 Nowy Sącz
(4) 100,00 100,00

2. PPHU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, WYKONAWSTWO I DOZÓR
ul. Dąbrowskiego 47 b
34-120 Andrychów
(3) 98,59 98,59

2. INSTAL ZBYSZKO
ul. Sikorskiego 24
32-640 Zator
(1) 77,69 77,69


2. EL-BUD-HAN sc
ul. Kolbego 15 A
32-600 Oświęcim
(2) 75,78 75,78

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie został wykluczony z postępowania żaden wykonawca.
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Oświęcim dnia: 2008-06-27
___________________________________________

UG 3411/PN/5/08
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 29.05.2008r, nr ogłoszenia: 114244)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień: 28825000-1

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Barbara Gaweł - Inspektor tel. (033) 844-95-21

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-06-20 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-06-20 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Wlosienica ul. Rzeczna.zip
Plik do pobrania: Grojec, odcinek Zerwisko.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl