Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 351770,38 złotych Powrót

IOGK.341-8/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel. 0183317002, fax 018 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz, 1655 z 2007r ), zwaną dalej ustawą.

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 351770,38 złotych na zadania: modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Niedźwiedziu pod salę komputerową / 51000 zł/, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oświetlnie drogowego na terenie Gminy Niedźwiedź / 48800 zl/, odbudowa drogi do osiedla Gwałty w Porębie Wielkiej /57908,46zł/, budowa chodnika przy drodze powiatowej k1630 Niedźwiedź- Konina /156561,92 zł – kwota wynikajaca z przetargu- wcześniej planowana 181800złotych/, wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Porębie Wielkiej i Podobinie /37500 zł/.
1) kwota kredytu 351770,38 złotych
2) uruchomienie kredytu w III transzach:
I - transza w dniu 07.07.2008 roku w kwocie 265470,38 złotych,
II – transza w dniu 07.08.2008 roku w kwocie 48800 złotych,
III – transza w dniu 07.09.2008 roku w kwocie 37500 złotych
3) okres kredytowania 10 lat,
4) karencja w spłacie do 30.03.2009 roku,
5) spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata I raty kapitałowej: 31.03.2009 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20.12.2018 roku,
8) raty kapitałowe w wysokości 8794,50 złotych, ostatnia rata 8784,88 złotych,
9) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
10) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco,
11) żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy,
12) możliwość zmiany terminu uruchomienia transz bez pobierania prowizji,
13) przelew na konto bieżące budżetu gminy Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002,
14) do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.04.2008 roku + stała marża banku.
15) Zadanie nie jest podzielone na części. CPV 66.13.00.00-0.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 07.07.2008 roku do 20.12.2018 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 10.06.2008, godz.9,00.

10.2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.06.2008 roku o godz. 9,25 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy


Niedźwiedź, dnia 26.05.2008 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek

zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.05.2008.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2008-05-26


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Rb-27S.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie z wykonania budzetu za 2007 r..doc
Plik do pobrania: Uchwała Nr Z.III.SO.III.4013.19.08.pdf
Plik do pobrania: Uchwała RIO.pdf
Plik do pobrania: XX-134-08.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl