Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 982.934 złotych Powrót

IOGK.341-7/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel. 0183317002, fax 018 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz, 1655 z 2007r ), zwaną dalej ustawą.

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 982.934 złotych na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
CPV 66.13.00.00-0.
1) kwota kredytu 982.934 złotych
2) uruchomienie kredytu w dniu 26.06.2008 roku,
3) okres kredytowania 10 lat,
4) karencja w spłacie do 30.03.2009 roku,
5) spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata I raty kapitałowej: 31.03.2009 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20.12.2018 roku,
8) raty kapitałowe w wysokości 24.573,50 złotych, ostatnia rata 24.567,50 złotych,
9) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
10) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco,
11) żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy,
12) przelew na konto bieżące budżetu gminy Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002,
13) do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.04.2008 roku + stała marża banku.
14) Zadanie nie jest podzielone na części. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 26.06.2008 roku do 20.12.2018 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 10.06.2008, godz.9,00.

10.2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.06.2008 roku o godz. 9,15 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy


Niedźwiedź, dnia 26.05.2008 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek

zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.05.2008.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2008-05-26


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Rb-27S.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S.pdf
Plik do pobrania: Rio.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie z wykonania budzetu za 2007 r..doc
Plik do pobrania: Uchwała Nr Z.III.SO.III.4013.19.08.pdf
Plik do pobrania: Uchwała XIX-124-08.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl