Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa.Powrót

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 109249-2008 z dnia 23.05.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nawojowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa.
Termin skladania ofert: 18.06.2008
--------------------------------------------------------------------------------

Nawojowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa

Numer ogłoszenia: 164533 - 2008; data zamieszczenia: 18.07.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 109249 - 2008.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa.
Zakres zadania obejmuje:
1) Osiedle Podkamienne;
a) wykonanie rurociągu PVC Ø 200 o długości 683,3 mb
b) wykonanie rurociągu PVC Ø 160 o długości 170,1 mb
c) wykonanie przepięć i podłączeń na osiedlu Podkamienne w ilość 23 szt. z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 155 mb.
d) odbudowa nawierzchni drogowych z mieszanki mineralno bitumicznej w ilości ok. 447 m2.
2) Osiedle Podlipie od budynku mieszkalnego nr 280 do działki 65/3
a. wykonanie rurociągu PVC Ø 200 o długości 114 mb
b. wykonanie rurociągu PVC Ø 160 o długości 29,5 mb Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jako-ściowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z dokumentacja pro-jektowąII.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.11.21.00-6, 45.23.31.20-6.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 222592,93 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczonyIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:P.H.U. INKO2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski, ul .Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 222592,93

Oferta z najniższą ceną: 222592,93 / oferta z najwyższą ceną: 359319,00

Waluta: PLN.Data publikacji: 2008-07-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl