Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa.Powrót

Nawojowa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 101372 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1:
Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa - Bącza Kunina na odcinkach:
a) od zabudowań Pana Gieńca w Nawojowej do pętli autobusowej w Bączej - Kuninie;
b) od Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie do kaplicy.

Zadanie nr 2:
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa - Złotne na odcinku od Szkoły Podstawowej w Homrzyskach do Złotnego (pierwsza lampa istniejącego oświetlenia ulicznego).

Zadanie nr 3:
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika dla pieszych od drogi krajowej nr 75 do kładki dla pieszych na rzece Kamienica Nawojowska w miejscowości Frycowa.

Zakres rzeczowy zadań obejmuje:
1) Wykonanie projektów budowlanych (po 5 kompletów) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót (po 2 komplety).
2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym warunków Zakładu Energetycznego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Szczegółowe dane techniczne dotyczące projektowanego oświetlenia - wg warunków ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków -TBH w Nowym Sączu do uzyskania przez wykonawcę projektu .
4) Uzyskanie w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
5) Przewidziane lampy na słupach betonowych lub stalowych, zasilanie kablowe;
6) Jeżeli warunki Zakładu Energetycznego będą wymagały wykonania dodatkowego zakresu map do celów projektowych, Wykonawca projektu jest zobowiązany je wykonać na własny koszt.
7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Kosztorysy i przedmiary robót opracować należy oddzielnie na poszczególne zadania.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500,
Zamawiający dysponuje mapą sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 odcinka drogi powiatowej nr 1526K Frycowa-Złotne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla zadania 1,2,3
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadające charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp
2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla zadania 1,2,3
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.iap.pl w dziale gospodarka
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa - Bącza Kunina na odcinkach:
a) od zabudowań Pana Gieńca w Nawojowej do pętli autobusowej w Bączej - Kuninie;
b) od Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie do kaplicy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa - Bącza Kunina na odcinkach:
a) od zabudowań Pana Gieńca w Nawojowej do pętli autobusowej w Bączej - Kuninie;
b) od Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie do kaplicy.
Zakres rzeczowy zadań obejmuje:
1) Wykonanie projektów budowlanych (po 5 kompletów) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót (po 2 komplety).
2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym warunków Zakładu Energetycznego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Szczegółowe dane techniczne dotyczące projektowanego oświetlenia - wg warunków ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków -TBH w Nowym Sączu do uzyskania przez wykonawcę projektu .
4) Uzyskanie w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
5) Przewidziane lampy na słupach betonowych lub stalowych, zasilanie kablowe;
6) Jeżeli warunki Zakładu Energetycznego będą wymagały wykonania dodatkowego zakresu map do celów projektowych, Wykonawca projektu jest zobowiązany je wykonać na własny koszt.
7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Kosztorysy i przedmiary robót opracować należy oddzielnie na poszczególne zadania.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa - Złotne na odcinku od Szkoły Podstawowej w Homrzyskach do Złotnego (pierwsza lampa istniejącego oświetlenia ulicznego)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa - Złotne na odcinku od Szkoły Podstawowej w Homrzyskach do Złotnego (pierwsza lampa istniejącego oświetlenia ulicznego).
Zakres rzeczowy zadań obejmuje:
1) Wykonanie projektów budowlanych (po 5 kompletów) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót (po 2 komplety).
2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym warunków Zakładu Energetycznego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Szczegółowe dane techniczne dotyczące projektowanego oświetlenia - wg warunków ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków -TBH w Nowym Sączu do uzyskania przez wykonawcę projektu .
4) Uzyskanie w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
5) Przewidziane lampy na słupach betonowych lub stalowych, zasilanie kablowe;
6) Jeżeli warunki Zakładu Energetycznego będą wymagały wykonania dodatkowego zakresu map do celów projektowych, Wykonawca projektu jest zobowiązany je wykonać na własny koszt.
7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Kosztorysy i przedmiary robót opracować należy oddzielnie na poszczególne zadania.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500,
Zamawiający dysponuje mapą sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 odcinka drogi powiatowej nr 1526K Frycowa-Złotne..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika dla pieszych od drogi krajowej nr 75 do kładki dla pieszych na rzece Kamienica Nawojowska w miejscowości Frycowa..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika dla pieszych od drogi krajowej nr 75 do kładki dla pieszych na rzece Kamienica Nawojowska w miejscowości Frycowa.
Zakres rzeczowy zadań obejmuje:
1) Wykonanie projektów budowlanych (po 5 kompletów) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót (po 2 komplety).
2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym warunków Zakładu Energetycznego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Szczegółowe dane techniczne dotyczące projektowanego oświetlenia - wg warunków ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków -TBH w Nowym Sączu do uzyskania przez wykonawcę projektu .
4) Uzyskanie w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
5) Przewidziane lampy na słupach betonowych lub stalowych, zasilanie kablowe;
6) Jeżeli warunki Zakładu Energetycznego będą wymagały wykonania dodatkowego zakresu map do celów projektowych, Wykonawca projektu jest zobowiązany je wykonać na własny koszt.
7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Kosztorysy i przedmiary robót opracować należy oddzielnie na poszczególne zadania.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych w skali 1:500,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.08.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data publikacji: 2008-05-14


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ c.d..doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl