Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką.Powrót

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. przetarg nieograniczony pn: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką”.

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w odpowiedzi na następujące zapytania:
„Jakie parametry przyczepy lekkiej tzn:
- Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x długość)
- Rodzaj przyczepy lekkiej (skrzynia towarowa, skrzynia ze stelażem i plandeką, kontener)
- Z hamulcem czy bez hamulca
- Dopuszczalna masa całkowita (zespol pojazdów o DMC do 3,5 t nie wymaga montażu tachografu)
Wymaga Zamawiający”
informujemy, że:
parametry przyczepy powinny być następujące:
Przyczepa lekka jednoosiowa, skrzynia towarowa o DMC do 750 kg
Wymiary max: dł. 300 cm, szerokość 150 cm, wysokość 40 cm
zaczep kulowy
dyszel typu V
linka awaryjna
wzmocnione zawieszenie

Platforma ładunkowa stalowa o podwyższonej wytrzymałości
płyta podłogowa wodoodporna, antypoślizgowa
zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy
tylna i boczne burty otwierane
instalacja elektryczna
napięcie znamionowe – 12 V lub 24 V, oświetlenie podstawowe – lampy zespolone,
trójkąty odblaskowe, boczne oświetlenie pozycyjne odblaskowe

Wyposażenie dodatkowe:
Stabilizator – podpora przyczepy
kliny pod koła
koło manewrowe
14. calowe wzmocnione koła 175 R14C
pełnowymiarowe kolo zapasowe
pasy transportowe do mocowania ładunków
układ hamulcowy
Należy tak dobrać zespół samochodu i przyczepy lekkiej aby nie zachodziła konieczność montażu tachografu.Nawojowa: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką.

Numer ogłoszenia: 101259 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepką lekką. W ramach zamówienia należy dostarczyć samochód wraz z przyczepką o określonych poniżej parametrach technicznych z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi rejestrację samochodu i przyczepki, dwa komplety kluczy do samochodu, dokumenty gwarancji oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
1. Rodzaj samochodu: osobowo-dostawczy
2. Klasa samochodu: dostawczy LCV -minivan
3. Rok produkcji - 2008
4. Silnik:
4.1. rodzaj paliwa - olej napędowy
4.2. pojemność - min. 1400 cm3
4.3. moc maksymalna - min 65 kW
5. Skrzynia biegów - manualna:
5.1 ilość biegów: 5min.
6. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym [l/100 km] wg danych katalogowych do 6 l
7. Ilość drzwi - 5 szt. w tym: boczne prawe odsuwane, drzwi tylne otwierane asymetrycznie z wycieraczką.
8. Fotele
8.1 tylna kanapa dzielona, składana tak by tworzyło równą podłogę po złożeniu, kanapa pasażera obok kierowcy składana,
8.2 tapicerka materiałowa (bez jasnych kolorów)
9. Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny
9.1 felgi stalowe 15 cali z oponami (dodatkowo należy dołączyć komplet opon zimowych z felgami)
9.2 koło zapasowe pełnowymiarowe
9.3 wykończenie ścian bocznych oraz podłoga w części ładunkowej wykonana z materiału łatwo zmywalnego, nienasiąkliwego, nietoksycznego
9.4 dodatkowe półki i schowki
10. Gwarancja:
10.1 gwarancja na silnik i podzespoły- min. 2 lata
10.2 gwarancja na lakier - min. 3 lata
10.3 gwarancja na perforacje nadwozia: min. 10 lat
11. Pozostałe wymagania
11.1 napęd przedni
11.2 hak holowniczy do przyczepy
11.3 zamek centralny
11.4 ABS ,ASR
11.5 autoalarm
11.6 szyby boczne sterowane elektrycznie
11.7 klimatyzacja manualna
11.8 radioodtwarzacz CD
11.9 ładowność min 550 kg
11.10 pojemność bagażnika po złożeniu kanapy min. 2500 l.
11.11 długość i szerokość przestrzeni bagażowej (po złożeniu tylnej kanapy) min. 1100x1800 mm
11.12 wymiary zewnętrzne : (dł. x szer. x wys. [m]) min 4,0 x 1,8 [z relingami i poprzeczkami] x 1,8
11.13 kolor nadwozia: metalik niebieski lub zielony
11.14 poduszka powietrzna boczna i kurtynowa
11.15. komputer pokładowy
11.16 lusterka boczne elektrycznie sterowane
11.17 siatka przytrzymująca bagaż
12. przyczepka lekka samochodowa dwukołowa z rozpinanymi burtami.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- wykaża się nie mniej niż jedną dostawą charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;
2.2 Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, następujących dokumentów:
a) opis parametrów technicznych oferowanych pojazdów (zal. nr 4)

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;

2.1 Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, następujących dokumentów:
a) opis parametrów technicznych oferowanych pojazdów (zal. nr 4)

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.iap.pl w dziale gospodarka

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2008-05-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl