Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodoci±gu gminnego Nawojowa.Powrót

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodoci±gu gminnego Nawojowa”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- dotycz±cym zadania nr 1 za ofertę najkorzystniejsz± została uznana oferta nr 2 złożona przez Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO” z siedzib± w Grabownicy 609.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważn±, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy j± wybrał jako najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- dotycz±cym zadania nr 2 za ofertę najkorzystniejsz± została uznana oferta nr 2 złożona przez Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO” z siedzib± w Grabownicy 609.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważn±, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy j± wybrał jako najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następuj±ce oferty:
Zadanie nr 1: Nr oferty 2 Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”36-207 Grabownica 609 Liczba pkt w kryterium cena - 100, Razem liczba pkt 100
Zadanie nr 2: Nr oferty 1 Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROGEOPOL” Spółka z o.o.39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 131 Liczba pkt w kryterium cena - 97, Razem liczba pkt 97
Nr oferty 2 Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”36-207 Grabownica 609 Liczba pkt w kryterium cena - 100, Razem liczba pkt 100
Data publikacji: 2008-06-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl