Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane budynku muzeum biograficznego zabytkowej Orkanówki Władysława Orkana w Porębie Wielkiej.Powrót

IOGK.341-6/2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.)zwanej dalej ustawą.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Konserwacja, restauracja i roboty budowlane budynku muzeum biograficznego zabytkowej „Orkanówki” Władysława Orkana w Porębie Wielkiej.
Specyfikację można uzyskać również na pisemny wniosek w siedzibie zamawiajacego pokój nr 6.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Konserwacja, restauracja i roboty budowlane budynku muzeum biograficznego zabytkowej „Orkanówki” Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. Zakres zamówienia: remont schodów wejściowych zewnętrznych – betonowe obłożone kamieniem nieregularnym, wykonanie dojścia do budynku – z kamienia dzikiego nieregularnego – 143 m2, wykonanie odwodnienia pod dojściem do budynku z rur PCV 100mm – 30 m, skuwanie tynków i uzupełnienie nowymi 48,48 m 2, przetarcie istniejacych tynkówz zeskrobaniem farby w kuchni, malowanie pomieszczeń 101,35 m2, wykonanie drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych i jednoskrzydłowych, wymiana rynien drewnianych na drewniane pomalowane IMPROXEM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. KOD CPV : 45.11.30.00 -2 Roboty przygotowawcze, CPV 45.11.20.00-5 Roboty ziemne, CPV 45.10.00.00-4 Roboty tynkarskie, CPV 45.42.00.00-7 Stolarka, 45.44.00.00-3 Malowanie, CPV 45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2008 rok.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, na zasadzie: spełnia/nie spełnia .

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ustawy - wypełnione i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wskazujący że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi
zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych na obiektach zabytkowych w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiących przedmiot zamówienia i wartością minimum 100.000 złotych brutto każda z robót
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie,

d) dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby
samorządu zawodowego, a także dokumenty potwierdzające nadzorowanie przez niego w
ostatnich 5 latach co najmniej dwóch robót przy obiektach zabytkowych które obejmują podobny
profil prac konserwatorskich.

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena - 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 30.05.2008 roku, godz.9,00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

W dniu 09.05.2008 roku powyższe ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź

W dniu .....................zdjeto z tablicy ogłoszeń


Data publikacji: 2008-05-09


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.doc
Plik do pobrania: kosztorys slepy.pdf
Plik do pobrania: Unieważnienie_przetargu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl