Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w ZaborzuPowrótINFORMACJA
o wyniku przetargu
Urząd Gminy w Oświęcimiu podaje do publicznego wglądu informację o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym, który odbył się w dniu 12 czerwca 2008r. w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna pok. Nr 30) na działki stanowiące własność gminy Oświęcim położone w obrębie Zaborze:

1. dz. nr 1512/22 o pow. 1049 m2 , KW 28 862

- do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 3 osoby
- cena wywoławcza 43.754,- zł, najwyższa cena osiągnięta 45.000,zł + podatek VAT 22 %
- w wyniku przetargu ustalono jako nabywcę P. Edytę Bukowską zam. 32-600 Oświęcim ul. Zagrodowa 11/52. dz. nr 1512/23 o pow. 926 m2 , KW 28 862


- do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 3 osoby
- cena wywoławcza 38.623,- zł, najwyższa cena osiągnięta 40.200,zł + podatek VAT 22 %
- w wyniku przetargu ustalono jako nabywcę P. Edytę Bukowską zam. 32-600 Oświęcim ul. Zagrodowa 11/5

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_________________________________

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zaborzu przy ulicy Pod Lipą wpisanych w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :

1. nr 1512/22 o pow. 1049 m2 cena wywoławcza: 43.754,- zł + podatek VAT 22%

2. nr 1512/23 o pow. 926 m2 cena wywoławcza: 38.623,- zł + podatek VAT 22%

wraz ze sprzedażą udziałów w prawie do działki nr 1512/21 o pow. 0.0166 ha stanowiącej drogę wewnętrzną za kwotę 6 924 + podatek VAT 22% ( na rzecz nabywców dz. nr 1512/22 i 1512/23)
Dla działek objętych przetargiem brak obowiązującego planu miejscowego. Istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna) na poszczególne działki:

- o godz. 1000 - działka nr 1512/22

- o godz. 1030 - działka nr 1512/23

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla wybranej działki oraz 10 % ceny działki stanowiącej drogę dojazdową ( z określeniem nr działki na dowodzie wpłaty ) w terminie do dnia 09.06.2008r. do godz. 15-tej:

- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu,

BS w Oświęcimiu nr rachunku: 09 8123 0000 0010 7884 2000 0060.

- gotówką na wskazane powyżej konto bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( I piętro)

-
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel.033/ 844-95-17.

Wójt Gminy Oświęcim
(-) inż. Andrzej Bibrzycki
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl