Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa budynków socjalnych w Gajkowie przy ulicy Dobrej, gmina Czernica- I etap Powrót

Czernica, dnia 05.05.2008r.


L.dz. 341/P- 09/2008


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Budowa budynków socjalnych w Gajkowie przy ulicy Dobrej, gmina Czernica- I etap

1. Przedmiot zamówienia: Budowa budynków socjalnych w Gajkowie przy ulicy Dobrej, gmina Czernica- I etap
Kod wg CPV
45.11.00.00-1 - roboty ziemne
45.26.12.10-9 - roboty pokrywcze
45.42.21.10.00-4 – roboty ciesielskie
45.41.10.00.00-4 - tynki
45.43.12.00-9 – posadzki
45.42.11.25-6 – stolarka
45.44.21.00-8 – roboty malarskie
45.30.00.00-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45. 33.30.00 - 9 –hydraulika i roboty sanitarne
45. 33.10.00 – 6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania
45.31.00.00 - 3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
45.31.10.00-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
oświetleniowych
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto ( każda a robót)
e)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda ), z podaniem odbiorcy zadania , wartości netto robót, zakresu wykonanych robót , daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
11)opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 120,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 28.05.2008r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 28.05.2008r. o godz. 10:15
16. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
1) Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
2) Pan Piotr Golus - tel tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP poz. nr 92865-2008

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP poz. nr 92865-2008 - 2008
Data publikacji: 2008-05-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 749 955,74 zł
Cena najdrozszej: 749 955,74 zł


Wygrywajacy: MARKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Regon: 020437900
Poprzeczna 6
55-002 Gajków
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071/318 53 24
Fax: 071/318 53 24
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 749 955,74 zł w tym VAT 135 237,92 zł
Zadania:Plik do pobrania: Gajkow_BUDOWL_przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Gajkow_ELEKTR_przedmiar.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Gajkow_BUDOWL_specyfikacja.doc
Plik do pobrania: Gajkow_ELEKTR_specyfikacja.doc
Plik do pobrania: Gajkow_SANIT_specyfikacja.doc
Plik do pobrania: Gajkow_BUDOWL_opis.doc
Plik do pobrania: Gajkow_ELEKTR_opis.doc
Plik do pobrania: Gajkow_SANIT_opis.doc
Plik do pobrania: Gajkow_BUDOWL_opis.doc
Plik do pobrania: czesc rysunkowa budowlanka.rar
Plik do pobrania: czesc rysunkowa elektryka.rar
Plik do pobrania: czesc rysunkowa sanitarne.rar
Plik do pobrania: SIWZ- budynek mieszkalny Gajków.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl