Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę sici kanalizacji sanitarnej w HarmężachPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/4/08

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach.

Wybrano ofertę:

Usługi Budowlano Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjnej
mgr inż. Ryszard Sarapata
34-124 Klecza Górna, Barwałd Średni 282
Cena oferty - 256 606.00
zł (brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty) Cena (koszt) Razem

1 Usługi Budowlano Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjnej
Barwałd Średni 282
34-124 Klecza Górna
(1) 100,00 100,00

1 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej SC
Grota Roweckiego 6 /11
43-300 Bielsko-Biała
(3) 54,02 54,02

1 Zakład Remontowo-Budowlany
Konopnickiej 4
32-600 Oświęcim
(2) 46,83 46,83

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Oświęcim dnia: 2008-05-27

___________________________________________


WÓJT GMINY
OŚWIĘCIM


Pismo: UG 3411/PN/4/08

Oświęcim dnia: 2008-05-19


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Z przedmiaru robót należy wyłączyć w punkcie 6 ROBOTY INNE pozycję 43 d.6 kalk. własna „zajęcie pasa drogi – dla całości inwestycji”.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

____________________________________________

WÓJT GMINY
OŚWIĘCIM

Pismo: UG 3411/PN/4/08

Oświęcim dnia: 2008-05-16


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach (przetarg nieograniczony).
Szanowni Państwo,
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia zostały podane odcinki kanalizacji sanitarnej do wykonania.
W punkcie 3.1.1 odnośnik drugi SIWZ: bez zmian zostaje odcinek od SP 31 do SP 33 natomiast skróceniu ulega odcinek od SP 31 do SP 25 ( rys.2 cz. II dokumentacji).
DO WYCENY NALEŻY PRZYJĄĆ ODCINEK OD SP 31 DO SP 26 .

Z kalkulacji ofertowej należy wyłączyć budowę odcinka od SP 25 do SP 26 o dł. 21,70m zgodnie z profilem podłużnym sieci w ul. Gen. Maczka rys. nr 6 cz. II dokumentacji.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

WOJT GMINY
OŚWIĘCIM

Pismo: UG 3411/PN/4/08

Oświęcim dnia: 2008-05-08P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W opisie przedmiotu zamówienia zostały podane odcinki kanalizacji sanitarnej do wykonania.
W punkcie 3.1.1 odnośnik drugi SIWZ: bez zmian zostaje odcinek od SP 31 do SP 33 natomiast skróceniu ulega odcinek od SP 31 do SP 26 ( rys.2 cz. II dokumentacji).

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/4/08
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2008r nr ogłoszenia: 89446)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Harmężach


Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8

Termin wykonania zamówienia : 40 dni od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą:30 dni

Wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł)

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.


Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-05-21 do godz. 10:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 2008-05-21 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp.: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: Czesc 1.zip
Plik do pobrania: Czesc 2.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl