Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla Przybytki w Koninie.Powrót

IOGK.341-5/2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.)zwanej dalej ustawą.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Odbudowa drogi do osiedla Przybytki w Koninie.
Specyfikację można uzyskać również na pisemny wniosek w siedzibie zamawiajacego pokój nr 6.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Odbudowa drogi do osiedla Przybytki w Koninie. Wykonanie 3 szt przepustów z rur Ø 50 cm, ułożenie scieków z elementów betonowych 165 m, wykonanie dolnej podbudowy drogi z kruszywa łamanego gr 10 cm, wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych gr 6 cm, obsypanie poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. CPV 45233220-7.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008 rok.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, na zasadzie: spełnia/nie spełnia .
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ustawy - wypełnione i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujący że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum 100.000 złotych brutto każda z robót z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie,
d) dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności jej do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena - 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 20.05.2008 roku, godz.9,00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ - JANUSZ POTACZEKW dniu 28.04.2008 roku powyższe ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź

W dniu .....................zdjeto z tablicy ogłoszeń


Data publikacji: 2008-04-28


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: kosztorys_slepy.pdf
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA .doc
Plik do pobrania: modyfikacja_30_04_2008.doc
Plik do pobrania: Aktualny_poprawiony_kosztorys_slepy.pdf
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl