Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1630 Niedźwiedź-Konina, kontynuacja z roku 2007 na odcinku osiedle Pazyrówka Frączki- długości 555 m.Powrót

IOGK.341-4/2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.)zwanej dalej ustawą.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1630 Niedźwiedź-Konina, kontynuacja z roku 2007 na odcinku osiedle „Pazyrówka – Frączki- długości 555 m.
Specyfikację można uzyskać również na pisemny wniosek w siedzibie zamawiajacego pokój nr 6.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1630 Niedźwiedź-Konina, kontynuacja z roku 2007 na odcinku osiedle Pazyrówka – Frączki w zakresie: długośc chodnika 555 m, krawężniki 100x30x20 cm, obrzeża betonowe 30x8 cm, kostka kolorowa i szara 6 cm, 8 cm gruba., ścieki z elementów betonowych, ubezpieczenia płytami ażurowymi, odwodnienie z rur PCV kielichowycg o srednicy 315 mm, ścieki podchodnikowe 160 mm, studnie rewizyjne, formowanie nasypów, reczne zasypywanie wykopów, regulacja włazów kanałowych, studzienek telefonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. CPV 45233253-7.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2008 rok.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, na zasadzie: spełnia/nie spełnia .
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ustawy - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujący że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum 250.000 złotych brutto kazda z tych robót z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty
te zostały wykonane należycie,
d) dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności jej do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena - 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 14.05.2008 roku, godz.9,00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

Wójt Gminy Niedźwiedź - Janusz Potaczek


W dniu 22.04.2008 roku powyższe ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź

W dniu .....................zdjeto z tablicy ogłoszeń


Data publikacji: 2008-04-22


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KONINIE.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje - CHODNIKA KONINA droga powitowa doc.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl