Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
OCHRONA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA - PROJEKT SANITACJI GMINY ZEMBRZYCE ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TARNAWA DOLNA ETAP II - OSIEDLI: ZBYCIAKI, GRABECNI, KAPŁONY, FRANIKIPowrót

Zembrzyce: OCHRONA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA - PROJEKT SANITACJI GMINY ZEMBRZYCE ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TARNAWA DOLNA ETAP II - OSIEDLI: ZBYCIAKI, GRABECNI, KAPŁONY, FRANIKI

Numer ogłoszenia: 82251 - 2008; data zamieszczenia: 22.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA - PROJEKT SANITACJI GMINY ZEMBRZYCE ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TARNAWA DOLNA ETAP II - OSIEDLI: ZBYCIAKI, GRABECNI, KAPŁONY, FRANIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się :
- sieci wodociągowej od pkt W1038 do W1038.2; W1041a do W1041a.4; W1042 do W1042.2; W1043 do 1043.2 oraz przyłącza; W1045 do W1045.3; W1050 do W1050.1; W1054 do W1054.2;W1055 do W1055.1; W1055a do W1055a.4; W1059 do W1059.2; W1061 do W1061.1; W1061.2 do W1061.4
Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości :
a) rura Dn 50 mm o długości 28,5 mb,
b) rura Dn 40 mm o długości 57,0 mb
c) przyłączy rura Dn 40 o długości 281,5 mb
- sieć kanalizacji od S40 do S54; S40 do S40.3; S47 do S62.1; S58 do S58.3; S60 do S.60.1; S50 do S50.1; S51 do S51.1; S52 do S52.2; S12 do S12.2.1; S12.3 do S12.3.1
Zakres obejmuje obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości :
a) kanał Dn 200 mm o długości 974,50 mb,
b) kanał Dn 160 mm o długości 191,00 mb,
c) przyłącza Dn 160 mm o długości 208,00 mb
- sieć kanalizacji od S19 do S30; S23 do S23.3; S23.2 do S23.2.1; S29 do S29.1; S18 do S18.5 wraz przyłączami do tych odcinków.
Zakres obejmuje obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości :
a) kanał Dn 200 mm o długości 464,00 mb,
b) kanał Dn 160 mm o długości 62,00 mb,
c) przyłącza Dn 160 mm o długości 118,50 mb

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Przewidywane prace będą polegać na budowie sieci wodociągowej o średnicach Dn 50mm i Dn 40 mm, oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach Dn 200mm i Dn 160 mm. Założenia, technologia i sposób wykonania jak przy zamówieniu podstawowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.06.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sucha Beskidzka nr konta 8981 2800 0500 0004 6220 0000 70
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert.

Wadium wnoszone w formach określonych w punktach 11.2b - 11.2e należy złożyć w oryginale w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a do oferty dowód wniesienia. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust.5 ustawy..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SWIZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.3 SIWZ.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne polegające na tym , że :
a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonał :
1) łącznie co najmniej 1,1 km sieci wodociągowej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 367 mb sieci wodociągowej,
2) łącznie co najmniej 6 km sieci kanalizacyjnej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 2 km sieci kanalizacyjnej

Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagany zakres może być spełniony na jednym zadaniu lub na kilku zadaniach łącznie stosownie do postawionego warunku.
b) dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej:
- osoby z uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
Wszystkie osoby muszą mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.


Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów określonych w punkcie 8.4, 8.5, 8.7 SIWZ.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym spełnia minimalny warunek kwalifikacyjny :
- posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.6. SIWZ.

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu określonego w punkcie 8.8. SIWZ.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z kopiami właściwych uprawnień oraz kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych wg załącznika nr 4 do SIWZ.
Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz wykonanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie .
Należy zwrócić uwagę aby dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia informowały o wykonaniu wymaganego zakresu prac.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce
Zembyzce nr 540
34-210 Zembrzyce
Koszt SIWZ w wersji papierowej wynosi 200 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2008 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, do dnia 14.05.2008 r. pok.14 do godz. 11.00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

Data publikacji: 2008-04-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 561.137,49 zł brutto.
Cena najdrozszej: 722.475,16 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna etap II – dla osiedli : Zbyciaki, Grabecni, Kapłony, Franiki.


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna etap II – dla osiedli : Zbyciaki, Grabecni, Kapłony, Franiki.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

TAD-BUD Sp. z o.o. Ul. Krakowska 1, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice za cenę netto 459.948,76 zł +22%VAT tj. 561.137,49 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :

Oferta nr 01 – Zakład Instalacyjny „KAZMAR” Kazimierz Smyrak Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

Oferta nr 03 – EKOINSTAL Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 77,66 77,66
02 100,00 100,00
03 93,26 93,26Zembrzyce 16.05.2008 r.

Plik do pobrania: SIWZ cz 1.rar
Plik do pobrania: SIWZ cz 2.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl