Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutkówPowrót

Zembrzyce: Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków
klęsk żywiołowych z 2007 roku.

Numer ogłoszenia: 81591 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków
klęsk żywiołowych z 2007 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. : Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części :

Część nr 1 - Remont drogi Podoły w Zembrzycach obejmujący następujące prace :
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 6 cm w ilości 1.218,4 m2,
- Wykonanie nawierzchni min-asfaltowej średniej grubości 5 cm w ilości 1.218,4 m2,
- Regulacja włazów kanałowych w ilości 3 szt.

Część nr 2 Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace :
- Wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. IV głęb. 30 cm w ilości 405 m2,
- Wykonanie podbudowy żwirowej grub. 20 cm w ilości 405 m2,
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia grub. 10 cm wraz z podwójnym skropieniem asfaltem i grysami 12-16 i 5,8 cm w ilości 300 m2,
- Ułożenie ścieków betonowych płytkich 50x50x0,15 na podsypce cem-piaskowej w ilości 150 mb,
- Wykonanie studzienki ściekowej fi 50 z krata wraz przykanalikiem fi 30 długość 4 mb.

Część nr 3 Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace:
- Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej średniej grub. 5 cm w ilości 896 m2,
- Pionowe regulacje zaworów wodociągowych w ilości 5 szt,
- Regulacje włazów kanałowych do wymaganej niwelety w ilości 2 szt,
- Pionowa regulacja krat poprzecznych do wymaganej niwelety w ilości 9 mb.

Cześć nr 4 Remont drogi do Zbiornika P.Pożarowego obejmującego następujące prace :
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm w ilości 847,20 m2,
- Wykonanie nawierzchni min-asfaltowej średniej grubości 5 cm w ilości 847,20 m2,
- Regulacja kratek spustowych w ilości 6 szt.,
- Renowacja rowu w ilości 150 mb

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.
Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.
Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce
Zembrzyce nr 540
34-210 Zembrzyce
Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 40 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2008 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 do dnia 12.05.2008 r. do godz. 11.00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Podoły w Zembrzycach.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Podoły w Zembrzycach obejmujący następujące prace :
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 6 cm w ilości 1.218,4 m2,
- Wykonanie nawierzchni min-asfaltowej średniej grubości 5 cm w ilości 1.218,4 m2,
- Regulacja włazów kanałowych w ilości 3 szt..

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.

* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi do Palecznych w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace :
- Wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. IV głęb. 30 cm w ilości 405 m2,
- Wykonanie podbudowy żwirowej grub. 20 cm w ilości 405 m2,
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia grub. 10 cm wraz z podwójnym skropieniem asfaltem i grysami 12-16 i 5,8 cm w ilości 300 m2,
- Ułożenie ścieków betonowych płytkich 50x50x0,15 na podsypce cem-piaskowej w ilości 150 mb,
- Wykonanie studzienki ściekowej fi 50 z krata wraz przykanalikiem fi 30 długość 4 mb..

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.

* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Mikołajki w Tarnawie Górnej obejmujący następujące prace:
- Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej średniej grub. 5 cm w ilości 896 m2,
- Pionowe regulacje zaworów wodociągowych w ilości 5 szt,
- Regulacje włazów kanałowych do wymaganej niwelety w ilości 2 szt,
- Pionowa regulacja krat poprzecznych do wymaganej niwelety w ilości 9 mb..

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.

* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont drogi do Zbiornika P.Pożarowego.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi do Zbiornika P.Pożarowego obejmującego następujące prace :
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm w ilości 847,20 m2,
- Wykonanie nawierzchni min-asfaltowej średniej grubości 5 cm w ilości 847,20 m2,
- Regulacja kratek spustowych w ilości 6 szt.,
- Renowacja rowu w ilości 150 mb.

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2008.

* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji: 2008-04-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Odbudowa infrastruktury drogowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Odbudowa infrastruktury drogowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Część 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 48.474,12 zł +22% VAT tj. brutto 59.138,43 zł.

Część 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 28.601,00 zł +22% VAT tj. brutto 34.891,22 zł.

Część 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 30.083,05 zł +22% VAT tj. brutto 36.701,32 zł.

Część 4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 38.999,29 zł +22% VAT tj. brutto 47.579,13 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD”Inż. Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970

Oferta nr 02 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna 34-222 Zawoja 1205

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część 1
Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 78,60 78,60
02 78,79 78,79
03 100,00 100,00

Część 2
Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 99,13 99,13
02 88,85 88,85
03 100,00 100,00

Część 3
Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 75,69 75,69
02 64,45 64,45
03 100,00 100,00

Część 4
Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 83,14 83,14
02 72,04 72,04
03 100,00 100,00Zembrzyce 12.05.2008 r.

Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl