Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty drogowe - Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 w miejscowości Klimkówka.Powrót

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14, 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 w miejscowości Klimkówka”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:
Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 (Do Małyniaka) w miejscowości Klimkówka.(90 m x 2,75 m),
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz wykonanie poboczy z pospółki naturalnej i rowów.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2008 r.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2) oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg
nieograniczony na Roboty drogowe - ”Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 w miejscowości Klimkówka”.
Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2008 r. o godz. 9 30.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 30.04.2008 r. o godz. 10 00 .
15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 30.05.2008 r.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Wójt Gminy Ropa
(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2008-04-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 16579,25 zł brutto
Cena najdrozszej: 16579,25 zł brutto


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Drogow-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o.
Regon: 491932915
Kołłątaja 5
38-300 Gorlice
Powiat gorlicki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 3537289
Fax: 018 3537143

Plik do pobrania: SIWZ- odbudowa drogi Flasza-2008.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl