Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługi związane z wywozem z terenu Gminy Niedźwiedź nieczystości stałych Powrót

IOGK.341-2/2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.)zwanej dalej ustawą.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź.
Specyfikację można uzyskać również na pisemny wniosek w siedzibie zamawiajacego pokój nr 6.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na koncesjonowane wysypisko śmieci. Odpady te gromadzone są w kontenerach KP-7 o pojemności 7 m3. Kontenery te rozmieszczone są na terenie Gminy Niedźwiedź w miejscach wskazanych w SIWZ. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia 542 m3 miesięcznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zadanie nie jest podzielona na części.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 01.05.2008 roku do 31.12.2008 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, na zasadzie: spełnia/nie spełnia .
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Poświadczenie o statusie prawnym wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, stwierdzający stan prawny firmy lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a dla gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych – zaświadczenie o statusie prawnym jednostki i osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań, wydanych przez jednostkę nadrzędną) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z poświadczenia powinno wynikać, że wykonawca świadczy usługi wywozu nieczystości stałych. Przedsiębiorcy spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.
Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z trenu gminy Niedźwiedź z mobilnych punktów odbioru selektywnego a także bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 11.04.2008 roku, godz.9,00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

W dniu 02.04.2008 roku powyższe ogłoszenie zamieszczono:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź

Wójt Gminy Niedźwiedź

Data publikacji: 2008-04-02


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
Plik do pobrania: Informacja o podpisaniu umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl