Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty drogowe - Odbudowa infrastrukturydrogowo - mostowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i ŁosiePowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj.małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie"
Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
1) Odbudowa drogi gminnej nr 3485 (Jaworówka) w miejscowości Ropa – III etap.(750 m x 2,75 m),
2) Odbudowa drogi gminnej nr 716 (Za cmentarzem kom.) w miejscowości Łosie.(230 m x 2,75 m),
3) Odbudowa drogi gminnej nr 788 (Pod Kiczerą) w miejscowości Łosie.(340 m x 2,75 m),
4) Odbudowa przepustu na potoku Rodna w ciągu drogi gminnej nr 3456/1 (Kąty 1) w miejscowości Ropa.
Zakres robót dla zadań od 1 do 3 obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz wykonanie poboczy z pospółki naturalnej i rowów.
Zakres robót dla zadania nr 4 obejmuje:
- budowę przepustu stalowego typu TUBOSIDER 232/251 o długości 14,00 m,
- ubezpieczenie potoku w obrębie przepustu,
- budowę dojazdów,
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2008 r.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3)wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy lub remontu dróg (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych), o wartości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
4)wykonali w/w prace należycie,
5)posiadają potencjał techniczny tj. sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
6)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7)zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2,3, 4,5 ust. 2 pkt. 1, 3, 5,6 i ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).
8)oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie".
Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2008 r. o godz. 9 30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 23.04.2008 r. o godz. 10 00 .
15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 23.05.2008 r.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Data publikacji: 2008-04-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 100% punktów
Cena najdrozszej: 67,07% punktów


ZPD341/4/2008 Ropa, dnia 24.04.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty drogowe – Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie wpłynęło 2 ważne oferty.

Po dokonaniu ich oceny wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "GODROM" Sp. z o.o, 38 - 300 Gorlice ul. Kołłątaja 5 (oferta nr 2).

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 100 % punktacji.

Drugą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38 – 100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42.

Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 67,07 % punktacji.

Wójt Gminy Ropa
(-) Jan Morańda
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 444198,29 zł brutto
Cena najdrozszej: 662266,39 zł brutto


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Drogow-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o.
Regon: 491932915
Kołłątaja 5
38-300 Gorlice
Powiat gorlicki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 3537289
Fax: 018 3537143
Plik do pobrania: SIWZ- Odbudowa drog-2008-1-RG.doc
Plik do pobrania: INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.doc
Plik do pobrania: opis Ropa.doc
Plik do pobrania: fundamenty Ropa.cdr
Plik do pobrania: inwent.mostu Ropa.cdr
Plik do pobrania: Orient.25000 Ropa.cdr
Plik do pobrania: podl.przep.Ropa.cdr
Plik do pobrania: poprz.przep-Ropa.cdr
Plik do pobrania: profil cieku Ropa.cdr
Plik do pobrania: profil dojazdow Ropa.cdr
Plik do pobrania: przepust stal.Ropa.cdr
Plik do pobrania: widok z gory Ropa.cdr
Plik do pobrania: zag.ter.Ropa.cdr
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl