Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w UjanowicachPowrót

Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach

Numer ogłoszenia: 65353 - 2008; data zamieszczenia: 01.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach polegający na wykonaniu robót budowlanych wg załączonych przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie z art. 22 i 24
Wykonawca musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy
2 Doświadczenie zawodowe
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno tożsame zamówienie oraz dołączyć dokumenty, potwierdzające że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności zgodność załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Laskowa 643
34-602 Laskowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2008 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Laskowa pok. nr 1 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
Data publikacji: 2008-04-01


Plik do pobrania: SIWZ-na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1 oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: 3 Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: 4 wzór umowy.pdf
Plik do pobrania: 2 przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl