Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLNPowrót

ZPUG/10/2003

Ogłoszenie o przetargu

Gmina NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233 tel.(018) 3317002, e-mail:gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLN w dwóch transzach:
do 30.06.2003 roku kwota 600.000 PLN, do 31.07.2003 roku kwota 600.000 PLN
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne współfinansowane przez program SAPARD
1)Budowa wodoci±gu wiejskiego Poręba Wielka–Koninki –promesa nr 86/731-060011/02
2) Budowa drogi gminnej Podobin – Zawada –promesa nr 88/734/060028/02

TERMIN SPŁATY cało¶ci kredytu do 31.10.2003 roku

Kategoria wg PKWiU 65.12.1

Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest Pani Anna Wierzbicka –skarbnik gminy w siedzibie Zamawiaj±cego pokój Nr 1, codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach 8,00 do 14,00, telefon (018) 3317002 wew.326, faks (018) 3317002 wew.321.
Dokumentacja przetargowa wydawana jest bezpłatnie.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenow± wg wzoru jak w zał±czniku Nr 1 do ogłoszenia
2. O¶wiadczenie wg wzoru jak w zał±czniku Nr 2 do ogłoszenia
3. Parafowany projekt umowy .

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ, I piętro, sekretariat-pokój nr 9, do dnia 15.05.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych kopertach z napisem: - "Oferta – udzielenie kredytu " .

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 10 w dniu 15.05.2003r. o godz. 9,10.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust.1 spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena / koszt/ kredytu - 100 %
Zamawiaj±cy wybierze na realizatora zadania Bank który przedstawi najtańsz± ofertę i zawrze z nim umowę w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania.Data publikacji: 2003-05-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 19 735,17 PLN
Cena najdrozszej: 20 868,36


Bank Ochrony ¦rodowiska SA
Oddział Kraków
31-110 Kraków, ul. Piłsudskiego 23
tel.(012) 4292154


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl