Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w LaskowejPowrót

Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej

Numer ogłoszenia: 61250 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej-wykonanie robót budowlanych wg przedmiaru robót

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Oświadczenia z art. 22 i 24
Wykonawca musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy
2 Doświadczenie zawodowe
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno tożsame zamówienie oraz dołączyć dokumenty, potwierdzające że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności zgodność załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Laskowa 643
34-602 Laskowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2008 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Laskowa pok. nr 1 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyData publikacji: 2008-03-27

Projekt budowlany jest do wglądu w budynku Urzędu Gminy Laskowa w pok. 12


dnia 09.04.2008r.
Zapytanie
do SIWZ na zadanie pn. :
Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej

Klatka schodowa:
1. Nie policzono drenażu opaskowego.
2. Nie policzono cokołu z płytek klinkierowych.
3. Nie policzono zabezpieczenia kratą okna klatki schodowej.
4. Nie policzono podłączenia wody z spustów do kanalizacji deszczowej.
5. Nie policzono zabezpieczenia kratą do sufitu na ostatnim podeście klatki schodowej.
6. Poz. 1.0037 nie określono jakie nadproża prefabrykowane w PT Ytong/różnica w cenie między Ytongiem, a innymi.
Adaptacja poddasza :
1. poz. 3.011 sposób montażu ocieplenia ścian kolankowych w nakładach brak materiałów i robocizny na izolacje pionową ścianki kolankowej w ilości 70,525 m2 /kołki, klej/ czy wystarczy grubość 16 cm w PT minimum 16 cm2.
2. Poz. 3.014, 3.015 ocieplenie stropu podwieszanego wełną 14 cm + 4 cm, norma minimum 20 cm, a obecnie jest zalecane ocieplenie o grubości 30 cm.
3. Nie policzono paroizolacji stropu folią zgodnie z PT.
4. Poz. 3.017 kanały z pustaków ceramicznych w PT murowane przy słupach drewnianych zgodnie z przepisami odległość od konstrukcji drewnianej minimum 20 cm i powinny być omurowane cegłą pełną. Ponadto przewody wchodzą w projektowane jętki i kleszcze. Brak rozwiązania przejścia przez pokrycie dachowe i sposób obróbek.
5. W przedmiarze nie policzono izolacji wodoszczelnej poziomej w pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z PT oraz ścian przy umywalkach i miskach ustępowych folie w płynie.
6. Czy wylewka posadzki nie powinna mieć grubość minimum 5 cm z uwagi na nierówności stropu żelbetowego /będzie taka sytuacja, że w niektórych miejscach zejdziemy do zera/.
7. Brak sposobu zabezpieczenia słupów na poddaszu /ostre krawędzie/ ze względu na bezpieczeństwo.
8. Drzwi wejściowe z klatki na poddasze zgodnie z przepisami p.poż powinny być otwierane na zewnątrz.
9. Na istniejącej posadzce stropu nad parterem są wykonane w korytkach PCW jakieś instalacje/ co należy z tym zrobić.
10. Przy oględzinach konstrukcji dachu stwierdzono obecność kornika w miejscach nie usuniętej kory, brak śladów impregnacji drewna ? czy nie należy istniejącej konstrukcji zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na działanie ognia.
11. Czy nie należy przewidzieć przez wyprowadzenie dachówek wentylacyjnych wietrzenia przestrzeni dachowej pomiędzy ociepleniem, pokryciem.
12. W przedmiarze wod-kan brak poz. na wyprowadzenie odpowietrzenia pionu kanalizacji ponad dach zgodnie z PT.

13. W części CO w poz. 6.002 brak ilości


Odpowiedzi:

Klatka schodowa:
Ad.1. Do uzgodnienia w trakcie wykonania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru
Ad.2., Ad. 3. Zgodnie z uzupełniającym przedmiarem robót – załącznik nr 5
Ad. 4., Ad. 5. Do uzgodnienia w trakcie wykonania robót pomiędzy wykonawcą
a inspektorem nadzoru
Ad 6. Systemowe

Adaptacja poddasza:

Ad 1. Sposób mocowania – klej, kołki. Zgodnie z Projektem Technicznym docieplenie ściany kolankowej z wełny mineralnej grubości 16 cm
Ad.2. Zgodnie z przedmiarem robót
Ad.3. Zgodnie z uzupełniającym przedmiarem robót – załącznik nr 5
Ad 4. Do uzgodnienia w trakcie wykonania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru
Ad.5. Zgodnie z uzupełniającym przedmiarem robót – załącznik nr 5
Ad 6., Ad.8, Ad 9, Ad. 10, Ad.11. Do uzgodnienia w trakcie wykonania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru

Ad. 7. Krawędzie słupów do wysokości 1,5 m obudować dodatkowo listwami drewnianymi sfazowanymi na krawędziach.

Ad.12. Zgodnie z przedmiarem robót
Ad 13. Ilość sztuk-2

Uwaga !nowy załącznik - załącznik nr 5


Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: 2 Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: 3 Oświadczenie art.22 i 24.pdf
Plik do pobrania: 4 Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: 5 przedmiar robót uzupełniający.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl