Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.Powrót


Nawojowa: Remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny(a) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.

Numer ogłoszenia: 91472 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 58803 - 2008.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny(a) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka..II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny(a) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.
Zakres zadania obejmuje:
1) Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną.
2) Uzupełnienie nawierzchni jezdni na moście na powierzchni 26 m2.
3) Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej grubości 6 cm na powierzchni 872 m2.
4) Uzupełnienie poboczy żwirkiem na długości 280 m.
5) Ułożenie ścieków z elementów betonowych o wymiarach 40x40 cm na długości 86 m.
6) Oczyszczenie rowów ściekowych z namułu na długości 131 m.
7) Przedłużenie istniejącego przepustu Ø 60 po 2.10 m z obu stron przepustu.
8) Rozbiórka starego i wykonanie nowego przepustu w drodze z rur betonowych Ø 40 cm na długości 6 m ze ściekami czołowymi.
9) Wykonanie studzienek betonowych przy dwóch przepustachII.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.21.00-6.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 75564,48 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczonyIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. zo.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 75564,48

Oferta z najniższą ceną: 75564,48 / oferta z najwyższą ceną: 75564,48

Waluta: PLN.Data publikacji: 2008-04-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl