Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Informacja o wyniku postepowania Remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.Powrót


Nawojowa: Remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.

Numer ogłoszenia: 99227 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 58748 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka..
Zakres zadania obejmuje:
1) Demontaż istniejących płyt drogowych.
2) Wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku gabionami w ilości ok. 120 m3.
3) Wykonanie narzutu kamiennego pomiędzy mostem a gurtem.
4) Wykonanie barier ochronnych o długości 12 m.
5) Remont drogi na powierzchni 150 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.11.21.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 51370,77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Budownictwa Wodnego i Sanitarnego Hydrosan Spółka cywilna, ul. Zdrojowa 75 a, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 51 370,77

Oferta z najniższą ceną: 51 370,77 / oferta z najwyższą ceną: 68 120,02

Waluta: PLN.


Data publikacji: 2008-05-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl