Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A.Powrót


Nawojowa: Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A.

Numer ogłoszenia: 99516 - 2008; data zamieszczenia: 13.05.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 58128 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A.
Zakres prac polegających na stabilizacji osuwiska - I etap-obejmuje:
1) nad budynkiem Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej (działka nr 74) w postaci:
- wykonania drenów wiercony z rur PCV Ø 10 cm długości 10 m w ilości 16 sztuk w rozstawie co 4 m.

2) na działce nr 92/1 w postaci:
- wykonania gwoździ gruntowych typu TITAN 40/16 długości 12 m w ilości 335 sztuk i w rozstawie 2.00/1.50 m.
- umocnienia skarp geosiatką typu Fortrac 300/30-20,
- przebudowy sieci teletechnicznej na długości 158 m.
3) na działce 92/3 w postaci:
- wykonania przypór żelbetowych kotwiących - mikropale o długościach 18 i 21 m w rozstawie co 4 m i ilości 9 szt. (nr 1-9 - oznaczenie wg projektu),
- wykonanie drenów wierconych z rur PVC Ø 10 cm o długości 10 m w ilości 8 szt. w rozstawie 2,5 m wraz z zakończeniem ich wylotu ścianką betonową i rura osłonową PE grubościenną Ø 200 mm
- umocnienia skarp geosiatką typu Fortrac 300/30-20,
- wykonanie studni wlotowej żelbetowej o wymiarach 1,5x1,4 i wysokości 1,3 m przy wlocie do przepustu,
- wykonanie przepustu pod wjazdem na działkę nr 92/3 z rur żelbetowych Ø 60 cm o długości 8 m ze ścianka czołową,
- wykonanie studni w osi rowu drogi powiatowej wg. szczegółu nr 1 wraz z ułożeniem korytek ściekowych od ścianki przepustu do przedmiotowej studzienki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.30-2, 45.11.12.40-2, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 3143361 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STUMP-HYDROBUDOWA Sp.z o.o., ul. 29 Listopada 10, 00-465 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1 605 931,10

Oferta z najniższą ceną: 1 605 931,10 / oferta z najwyższą ceną: 1 996 042,00

Waluta: PLN.

Data publikacji: 2008-05-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl