Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowychPowrót

Znak sprawy GPI.341/1/A/2008 Laskowa dnia: 2008-04-03UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Urząd Gminy,
Laskowa 643 ,
34-602 Laskowa, woj. małopolskie,
tel. (018)018 3333068, fax (018)3333076,
www.laskowa.iap.pl e-mail: gmina@laskowa.iap.pl


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

UZASADNIENIE

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z wystąpioną niemożliwością zabezpieczenia w całości kwoty kosztorysowej powyższego zadania postanowiono o unieważnieniu postępowania.Stanisława Niebylska
Wójt Gminy LaskowaLaskowa: Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Numer ogłoszenia: 57580 - 2008; data zamieszczenia: 20.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa według załączonych kosztorysów ofertowych, w tym:
1) Odbudowa drogi Jeziernik w miejscowości Laskowa w km 0+000- 1+400
2) Odbudowa drogi Jonikówka-Łaziska w miejscowości Krosna w km 2+330-3+030
3)Odbudowa drogi Żmiąca-Granice-Kobyłczyna w miejscowości Żmiąca i Kobyłczyna w km 1+260-1+800

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Laskowa
34-602 Laskowa 643.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Laskowa pok. nr 1 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyData publikacji: 2008-03-20
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: 2 Kosztorys Ofertowy.pdf
Plik do pobrania: 3 Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: 4 Projekt umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl