Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie Powrót

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ” Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie”.
Zakres Robót obejmuje:
- roboty pomiarowe – 0,03 km,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 105,00 m2,
- wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m – 14,14 m3,
- zasypanie wykopów - 260,01 m3,
- roboty ziemne z transportem urobku – 245,87 m3
- podbudowy z mieszanki betonowej B-10 gr. 20 cm – 7,88 m3,
- rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr. 800 mm – 28,80 m,
- rozbiórka elementów betonowych – 1,74 m3 ,
- studnie rewizyjne żelbetowe 1,5 x 1,5 skrzynkowe – 1,00 szt.,
- odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie – 1,00 szt. bud.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja
udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2008 r.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2)oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na Roboty drogowe - ” Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie”.
Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2008 r. o godz. 9 30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 04.04.2008 r. o godz. 10 00 .
15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 04.05.2008 r.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Wójt Gminy Ropa
(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2008-03-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 38163,00 brutto
Cena najdrozszej: 50021,01 brutto


Ropa, dnia 04.04.2008 r.
Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 341/3/2008
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZPD 341/3/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
na „Roboty drogowe – Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie”.
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Ropa, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty drogowe – Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy Ropa
(-) Jan Morańda
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 38163,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 50021,01 zł brutto


postępowanie unieważniono na mocy art 93, ust 1 pkt 4 pzp (cena najkorzystnijszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia)
Plik do pobrania: SIWZ- odwodnieni dzialki w Losiu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl