Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa.Powrót

Nawojowa: Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa.
Nawojowa: Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 81252 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 50072 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa, tj.
1. ściek betonowy 75x40x20 - szacunkowa ilość 60 sztuk;
2. ściek betonowy 75x40x25 - szacunkowa ilość 796 sztuk;
3. ściek betonowy 75x40x40 - szacunkowa ilość 514 sztuk;
4. ściek betonowy 70x40x40 - szacunkowa ilość 263 sztuk;
5. przepusty betonowe zbrojone Ø40x0,75 - szacunkowa ilość 40 sztuk;
6. przepusty betonowe zbrojone Ø50x0,75 - szacunkowa ilość 30 sztuk;
7. przepusty betonowe zbrojone Ø60x0,75 - szacunkowa ilość 20 sztuk
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego.
Oferenci muszą wykazać, że oferowane wyroby posiadają aprobaty techniczne lub odpowiednie deklaracje zgodności.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.42.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 48377,42 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ANMAR Jerzy Jędrzejczyk, Nawojowa-Frycowa, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 48377,42

Oferta z najniższą ceną: 48377,42 / oferta z najwyższą ceną: 48377,42

Waluta: PLN.

Data publikacji: 2008-04-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl