Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.Powrót


Nawojowa: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 61327 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 47765 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
1) Wykonanie podziału działki ewidencyjnej nr 732 położonej w Bączej Kuninie z osadzeniem kamieni granicznych.
2) Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania, realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla potrzeb wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej gminnej. Ustalenie lokalizacji dotyczyć będzie drogi na odcinku od drogi Nawojowa -Popardowa do końca działek nr 305, 78 w Popardowej, stanowiących własność gminy. Szerokość pasa drogi gminnej w liniach rozgraniczających - 10 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.40.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66674,59 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Geodezji s.c. GRUCA MARCHACZ, ul. Kilińskiego 70/26, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 15 000

Oferta z najniższą ceną: 15 000 / oferta z najwyższą ceną: 15 000

Waluta: PLN.

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl