Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowychPowrót


Nawojowa: Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych.

Numer ogłoszenia: 64959 - 2008; data zamieszczenia: 01.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 47000 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych, tj.
1. Koparki o pojemności łyżki min. 0,6 m3 - ilość godzin pracy sprzętu 400;
2. Koparko - spycharki typu lekkiego - ilość godzin pracy sprzętu 10 ;
3. Walca drogowego - ilość godzin pracy sprzętu 10;
4. Ładowarki o pojemności łyżki min. 1m3 - ilość godzin pracy sprzętu 50;
5. Spycharki gąsienicowej o mocy powyżej 100 KM - ilość godzin pracy sprzętu 80;
6. Samochodu samowyładowczego o ładowności powyżej 10 ton - ilość godzin pracy sprzętu180;
7. Samochodu samowyładowczego o ładowności do 10 ton - ilość godzin pracy sprzętu 60 ;

B. Wynajem w/w sprzętu następować będzie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, o którym wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź pisemnie przynajmniej na dwa dni przed planowanym wynajęciem.
C. Od czasu pracy sprzętu odliczany będzie:
- czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy,
- okres niesprawności sprzętu.
Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.12.91.00-9, 45.50.00.00-2, 45.52.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 51570 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. JANEKS Janusz Kucharski, Nawojowa 496, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 51570

Oferta z najniższą ceną: 51570 / oferta z najwyższą ceną: 51570

Waluta: PLN.

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl