Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w B±czej KUniniePowrót

Nawojowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w B±czej Kuninie.

Numer ogłoszenia: 61283 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi±zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 24110 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz±dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w B±czej Kuninie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w B±czej Kuninie.
Zakres zadania obejmuje:
1) Roboty demontażowe;
2) Izolacja stropu ostatniej kondygnacji z płyt z wełny mineralnej gr 14 cm na powierzchni 382 m2, foli± paroszczeln± i wylewka cementow±;
3) Wymiana okien i drzwi;
4) Wymiana pokrycia dachu na powierzchni 121 m2 z zabezpieczeniem foli± paroprzepuszczaln± i obróbkami blacharskimi;
5) Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowej;
6) Ocieplenie ¶cian zewnętrznych budynku styropianem 15 cm metod± lekk±-mokr± z nałożeniem tynku akrylowego na powierzchni ok. 750 m2;
7) Licowanie cokołu budynku płytkami klinkierowymi na powierzchni 136 m2 z wymian± zewnętrznych podokienników z blachy powlekanej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.42.10-5.
II.1.5) Całkowita końcowa warto¶ć zamówienia (bez VAT) obejmuj±ca wszystkie zamówienia i czę¶ci: 180592,56 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo Budowlane Adam Sułkowski, ul. Bandurskiego 13 a, 33-340 Stary S±cz, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJˇCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 180 592,56

Oferta z najniższ± cen±: 180 592,56 / oferta z najwyższ± cen±: 200 903,43

Waluta: PLN.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl