Portal Środa - 25 maja 2022 Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej KUniniePowrót

Nawojowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.

Numer ogłoszenia: 61283 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 24110 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.
Zakres zadania obejmuje:
1) Roboty demontażowe;
2) Izolacja stropu ostatniej kondygnacji z płyt z wełny mineralnej gr 14 cm na powierzchni 382 m2, folią paroszczelną i wylewka cementową;
3) Wymiana okien i drzwi;
4) Wymiana pokrycia dachu na powierzchni 121 m2 z zabezpieczeniem folią paroprzepuszczalną i obróbkami blacharskimi;
5) Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowej;
6) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem 15 cm metodą lekką-mokrą z nałożeniem tynku akrylowego na powierzchni ok. 750 m2;
7) Licowanie cokołu budynku płytkami klinkierowymi na powierzchni 136 m2 z wymianą zewnętrznych podokienników z blachy powlekanej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.42.10-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 180592,56 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo Budowlane Adam Sułkowski, ul. Bandurskiego 13 a, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 180 592,56

Oferta z najniższą ceną: 180 592,56 / oferta z najwyższą ceną: 200 903,43

Waluta: PLN.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl