Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa klińca granitowego i mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy CzernicaPowrót

Czernica, dnia 05.03.2008r.
L.dz. 341/P- 1/2008


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

„Dostawę klińca granitowego i mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica”

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa klińca granitowego i mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica”
Kod wg CPV – 14.00.00.00-1
2. Rodzaj zamówienia: dostawa 2000 ton w ilościach:
a)kliniec granitowy w ilości 100 ton o granulacji 5-31,5 mm
b)mieszanka granitowa w ilości 1500 ton o granulacji 0-63 mm
c)mieszanka granitowa w ilości 400 ton o granulacji 0-31,5 mm
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
d)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
e)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
f)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
g)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
h)spełniają wymagania określone w SIWZ.
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 (załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem odbiorcy zadania, wartości netto dostaw (załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie,
9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
10) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 6)
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 upzp
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2008r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 18.03.2008r. do godz. 09:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 18.03.2008r. o godz. 09:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 45119-2008.
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP nr 45119-2008
Data publikacji: 2008-03-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 69784 zł brutto
Cena najdrozszej: 120 780 zl brutto


Wygrywajacy: ORKAN sp zoo
Regon: 93283540
wilczycka 5
51-361 Wilczyce
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolniośląskie
Telefon: 71 398 80 20
Fax: 71 398 80 20
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 69 784zł w tym VAT 12 584 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ dostawa klińca i mieszanki granitowej.doc
Plik do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Plik do pobrania: protest.doc
Plik do pobrania: rozstrzygnięcie prostestu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl