Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Powrót

341/ZP/2/08
Kamienica, 2008-04-09OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Remizy OSP w Zasadnem
Nr sprawy: 341/ZP/2/08

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Urząd Gminy Kamienica informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę:


1) Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Kamienica
Kamienica 420
34-608 Kamienica
www.kamienica.iap.pl
ug_kamienica420@pro.onet.pl


2) Osoba upoważniona do kontaktów:
Marian Kulig
Telefon: (18) 3323004 wew. 23
email: markul420@poczta.onet.pl
faks: (18) 3323051


3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą


firma (nazwa) Usługi Ogólnobudowlane Marian Wąchała
adres 34-608 Kamienica 320
wartość umowy 61 483,28 zł.


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
Rozdzielnik:
1.UZP
2.Tablica ogłoszeń
3.Strony internetowe: BIP i UG
4.a/a

341/ZP/2/08
Kamienica, 2008-03-31ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/ZP/2/08. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Remizy OSP w Zasadnem
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Ogólnobudowlane
Wąchała Marian
34-608 Kamienica 320

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
w skali oceny zgodnej z SIWZ..
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.: 2
Usługi Ogólnobudowlane Wąchała Marian 34-608 Kamienica 320
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 Łączna punktacja oferty: 100
Lp.: 3
„STAM-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Sułkowski Marian 34-600 Limanowa ul. Reja 4
Liczba pkt. w kryterium cena: 64 Łączna punktacja oferty: 64
Lp.: 4
„INST-BUD” Zakład Instalacyjno Budowlany 33-390 Łącko Zagorzyn 143
Liczba pkt. w kryterium cena: 68 Łączna punktacja oferty: 68
Lp.: 5
FHUB „ZŁOCKI” Robert Złocki 33-334 Kamionka Wielka 343
Liczba pkt. w kryterium cena: 62 Łączna punktacja oferty: 62

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177) Urząd Gminy Kamienica zawiadamia o ODRZUCENIU Oferty Nr 1złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek 33-340 Stary Sącz Oś. 1000-lecia 4b/12
Podstawa odrzucenia:
Oferta – kosztorys ofertowy – policzono materiały które Zamawiający dostarcza zgodnie z zapisem Dział III pkt 1 SIWZ.
Podstawa prawna:
Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesieniaKamienica, 21.02.2008r.
341/ZP/2/08OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
w trybie: przetarg nieograniczony
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I. Zamawiający
1. Urząd Gminy Kamienica
34-608 Kamienica 420
tel.(018) 332 30 04 fax (018) 332 30 51, 3323-004
Adres e-mail: ug_kamienica420@pro.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
i Remizy OSP w Zasadnem”
3. Przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej i budynku Remizy OSP w Zasadnem w zakresie:
Szkoła Podstawowa w Zasadnem
a) Ocieplenie ścian budynku – 824,4 m2
b) Ocieplenie ościeży – 85 m2
Remiza OSP w Zasadnem
c) Ocieplenie ścian budynku – 285,4 m2
d) Ocieplenie ościeży – 22,5 m2
Miejsce realizacji: Budynki komunalne- SP Zasadnem, Remiza OSP Zasadnem
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia 30 czerwca 2008 roku
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
III. Informacje proceduralne
1. Wymagane wadium: 1 000,00zł
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Informacji w sprawie przetargu udzielają:
Zagadnienia merytoryczne: Tomasz Kucharski tel. (018) 3323-004 wew. 34, pokój 19 w godz. 8.00-15.00
Zagadnienia proceduralne: Marian Kulig ug_kamienica420@pro.onet.pl tel. (018) 3323-004 wew. 23,
pokój 1w godz. 8:00-15:00
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 1, dostępna
do 18 marca 2008r., (siedziba Zamawiającego- dyskietka-koszt nośnika, ksero – koszt kserokopii), bezpłatnie strona internetowa BIP-u UG Kamienica www.malopolska.pl/bip/kamienica lub www.kamienica.iap.pl

IV. Kryteria wyboru
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena- 100%
2. Termin i miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego 18 marca 2008r. godz. 11:00, pok. 11 (sekretariat)
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 marca 2008r. godz. 11:15,
pok. 19 (sala konferencyjna)
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty składania ofert
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Rozdzielnik:
1x UZP
1x strona internetowa BIP-u i UG Kamienica
1x tablica ogłoszeń UG
1 x a/a

Data publikacji: 2008-02-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 61843,28
Cena najdrozszej: 81439,05


Usługi Ogólnobudowlane Wąchała Marian
34-608 Kamienica 320


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl