Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy OświęcimPowrót

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim.

Wybrano ofertę:
dla zadania: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim
Przedsiębiorstwo-Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”
34-116 Spytkowice
Ul. Zamkowa 3
Cena oferty – 204,96
zł suma cen jednostkowych poz. 1,3 i 4 formularza oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert : Nr tematu Nazwa i Adres wykonawcy (numer oferty) Cena(koszt) Razem

1. Przedsiębiorstwo-Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD”
Ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice
(3) 100,00 100,00

1. EUROVIA POLSKA SA
53-Wrocław, ul. Favryczna 20B
Oddział Bielsko-Biała
43-392Miedzyrzecze Górne 83
(2) 68,54 68,54

1. Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych
ul. Legionów Polskich 36 /82
32-300 Olkusz
(1) 44,44 44,44

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/3/08

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 06.02.2008r, nr ogłoszenia: 24652)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień 45233142-6

Termin wykonania zamówienia :
ok. wiosenny do 30.05.2008r , ok. jesienny od 15.09.2008r do 31.10.2008r (w razie potrzeby)

Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-02-27 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008-02-27 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza ofertowego.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna2.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl