Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem poboczaPowrót


Wyniki przetargu:

Wynik Przetargu na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza
_____________________________________________

UG 3411/PN/2/08

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 22.01.2008r, nr ogłoszenia: 15103)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kontynuacja modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza


Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1

Termin wykonania zamówienia : 30.05.2008r

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 5 500.00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł)


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Grażyna Kolasa - Inspektor tel. (033) 844-95-63

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-02-12 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008-02-12 do godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SWIZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Opis chodnik.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja brzozowa z chodnikiem pozosta%B3y zakres.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja ul. Brzozowa z chodnikiem.pdf
Plik do pobrania: Profil poprzeczki z chodnikiem.pdf
Plik do pobrania: Profil poprzeczki z chodnikiem czesc II.pdf
Plik do pobrania: Przekroj typowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: dodatkowa studnia .pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl