Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina OświęcimPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/1/08

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim.


Zadanie nr: 1 Remont ul. Jałowcowej w Zaborzu
Wybrano ofertę:
Zakład Usług Budowlanych
32-600 Oświęcim
Zaborze ul. Polna 8
Cena oferty - 128 494.93 zł (brutto)


Zadanie nr: 2 Remont ul. Cisowej w Zaborzu
Wybrano ofertę:
Zakład Usług Budowlanych
32-600 Oświęcim
Zaborze ul. Polna 8
Cena oferty - 112 719.29 zł (brutto)


Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr tematu/ Nazwa i adres wykonawcy/(Nr oferty/Cena (koszt)/Razem

1/ Zakład Usług Budowlanych
Zaborze ul. Polna 8
32-600 Oświęcim/(3) /100,00/100,00

1/ PDBM DROGBUD
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice/(1)/ 99,96 / 99,96

1/ Żywiecka Spółka Drogowa "DROMIL" Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 102a
34-300 Żywiec/(2)/ 82,69 / 82,69

2 /Zakład Usług Budowlanych
Zaborze ul. Polna 8
32-600 Oświęcim
/(3) / 100,00 / 100,00

2/ PDBM DROGBUD
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice/
(1) / 98,64 / 98,64

2/ Żywiecka Spółka Drogowa "DROMIL" Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 102a
34-300 Żywiec/ (2) /85,11 / 85,11


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostały wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_______________________________________

UG 3411/PN/1/08
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 18.01.2008r, nr ogłoszenia: 12994)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : 30.05.2008

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1. Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1. Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2008-02-08 do godz. 10:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-02-08 do godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Opis ul. Jalowcowej, ul. Cisowej.pdf
Plik do pobrania: przekroj.tif
Plik do pobrania: sytuacja cz. 1.tif
Plik do pobrania: sytuacja cz. 2.tif
Plik do pobrania: przedmiar robot - ul. Cisowa.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot - ul. Jalowcowa.pdf
Plik do pobrania: SWIZ - AKTUALNA.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl